previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

دستورات گیاه درمانی برای مو/ قسمت دوم 


دستورات  گیاه درمانی برای مو/ قسمت دوم 

۳۰-بید گیاه (عرق النجبیل – مرغ)

ضماد سوخته گیاه بید گیاه برای رفع موخوره نافع است.

۳۱- پارافین برای جلوگیری از رشد موهای زاید ناحیه مورد نظر را هر شب با روغن پارافین بپوشانید.

۳۲ – پرسیاوشان (شعر الخنازیر – بولطرنجون)

ضماد سوخته پرسیاوشان برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر میباشد.

۳۳ – پسته (فستق – بسطاقیا)

شستشو با جوشانده پوست سبز پسته برای جلوگیری و رفع ریزش مو مفید میباشد.

۳۴ – پیاز (بصل -قوماروس)

مالیدن آب آن برای رفع موخوره مفید است.

۳۵ – تخم مرغ (بیضی – یومورتا)

برای تقویت و رشد مو نافع است و همچنین زرده تخم مرغ از سفید شدن مو جلوگیری میکند و روغن زرده آن نیز برای تقویت و رشد موها مفید میباشد.

۳۶- ترب (فجل -زفینون)

اگر تخم آن را کوبیده و با کمی کافور و گوگرد ضماد کنید، موها سفید میشوند.

۳۷- تره (گندنا – کالوخ)

برای تقویت و رشد مو تره نافع و مفید است.

۳۸- تریاک (نوشدارو – افیون)

برای معالجه طاسی ۲۵ گرم سوخته تریالک را با ۰ ۵۰ گرم آب نارنج حل کنید و آتش ملایمی زیر آن برقار کنید تا رب شود و ۳ بار به فواصل روز ضماد کنید و پارچه روی آن بکشد.

۳۹ – جعفری (کرفس مقدونی – معدانوس)

آبکش با جوشانده جعفری برای رفع شوره سر مفید است.

۴۰ – جو (شعیر -شیقور)

آب آن برای جلوگیری از سفید شدن مو مؤثر است.

۴۱ – جوزمائل (تاقوره – طلا نور)

ضماد گیاه تانوره برای تقویت و رشد مو مفید و مؤثر میباشد.

۴۲ – چای (شامی – چا)

برای قرمز کردن موها مفید است.

۴۳ – چغندر (سلق – بنجر)

مالش با آب آن و شستشو با جوشانده برگ آن برای رفع شوره سر مفید است و مصرف آن با حنا برای تقویت و رشد موها مفید است و برای سیاه رنگ کردن موها هر روز شیره چغندر با ماست بخورید.

۴۴ – چوب چینی (اسکین – عشیه مغربی)

برای رفع موخوره و ریزش مو مفید و نافع است.

۴۵ – چوبک (سطرونیون -گلیم شوی)

برای مبارزه با طاسی چوبک را نرم بسائید و در آب جوش حل کنید و موها را با آن

شستشو دهید.

۴۹ – حجامت (حجامد – خون گرفتن)

حجامت کردن از ناحیه سر موجب سفید شدن مو می شود.

۴۷ – حرشفا (صمغ کنگر – عکوب خربع)

مالیدن حرشفا بر موها برای رفع موخوره و شوره سر مفید است.

۴۸ – حضض (لوفیون – خولان)

مصرف آن برای تقویت و رشد مو مفید است.

۴۹- حلبوب (طفره – ایثور سطس)

ضماد کردن خاکستر حلبوب برای سیاه رنگ کردن موها مفید و مؤثر میباشد و در

تقویت و رشد موها نیز نافع است.

۵۰ – حلتیت (صمغ انجدان – تکوزه)

برای رفع موخوره حلتیت را با سرکه و فلفل مخلوط نموده، موها را ششتشو دهید.

۵۱ – حنا (رقان – ایدقان – الهنا)

برای تقویت و رشد موها مفید است و اگر با یک جز ریواس و دو جز صنوبر بر سر ببندید  تاموها طلایی رنگ می شود.

۵۲ – حنظل (هندوانه ابوجهل – عجاف)

برای سیاه رنگ کردن موها حنظل را سورخ کنید و بجای دانه هایش روغن زنبق بریزید و خمیر بگیرید و بر روی آتش بگذارید و بندید.

۵۳ – خاکشیر (علف شیر – بذر الخمخم)

مصرف خاکشیر برای رفع شوره سر مفید میباشد.

۵۴- خربزه (دابوقه- قادون)

برای معالجه طاسی خربزه را سوراخ کنید و بجای تخمهایش ۳ زرده تخم مرغ و روغنزیتون و برگ مورد اسیاب شده با براده آهن (از هرکدام ۱۵ گرم هر یک) بریزید و سوراخ را خمیر بگیرید و ۱۲ ساعت در کوره قرار دهید و با روغن زیتون بمالید و ۱۴ روز، هر روز بر موها بمالید.

۵۵ – خردل (آهوری – اسوری)

مصرف خردل برای مبارزه با موخوره مفید است.

۵۶ – خرزهره (کیشه -گل کبوتر)

برای مبارزه و رفع شوره سر و همچنین تقویت و رشد موآب برگ و گل خرزهره را در روغن زیتون بجوشانید و بر موها بمالید و به جهت نرم کردن موها دمکرده گل خرزهره را خضاب کنید.

 

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اول

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سوم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم

دستور ات گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم

 

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد