دستورات گیاه درمانی برای مو/ قسمت دوم 


دستورات  گیاه درمانی برای مو/ قسمت دوم 
۳۰-بید گیاه (عرق النجبیل - مرغ)ضماد سوخته گیاه بید گیاه برای رفع موخوره نافع است.۳۱- پارافین برای جلوگیری از رشد موهای زاید ناحیه مورد نظر را هر شب با روغن پارافین بپوشانید.۳۲ - پرسیاوشان (شعر الخنازیر - بولطرنجون)ضماد سوخته پرسیاوشان برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر میباشد.۳۳ - پسته (فستق - بسطاقیا)شستشو با جوشانده پوست سبز پسته برای جلوگیری و رفع ریزش مو مفید میباشد.۳۴ - پیاز (بصل -قوماروس)مالیدن آب آن برای رفع موخوره مفید است.۳۵ - تخم مرغ (بیضی - یومورتا)برای تقویت و رشد مو نافع است و همچنین زرده تخم مرغ از سفید شدن مو جلوگیری میکند و روغن زرده آن نیز برای تقویت و رشد موها مفید میباشد.۳۶- ترب (فجل -زفینون)اگر تخم آن را کوبیده و با کمی کافور و گوگرد ضماد کنید، موها سفید میشوند.۳۷- تره (گندنا - کالوخ)برای تقویت و رشد مو تره نافع و مفید است.۳۸- تریاک (نوشدارو - افیون)برای معالجه طاسی ۲۵ گرم سوخته تریالک را با ۰ ۵۰ گرم آب نارنج حل کنید و آتش ملایمی زیر آن برقار کنید تا رب شود و ۳ بار به فواصل روز ضماد کنید و پارچه روی آن بکشد.۳۹ - جعفری (کرفس مقدونی - معدانوس)آبکش با جوشانده جعفری برای رفع شوره سر مفید است.۴۰ - جو (شعیر -شیقور)آب آن برای جلوگیری از سفید شدن مو مؤثر است.۴۱ - جوزمائل (تاقوره - طلا نور)ضماد گیاه تانوره برای تقویت و رشد مو مفید و مؤثر میباشد.۴۲ - چای (شامی - چا)برای قرمز کردن موها مفید است.۴۳ - چغندر (سلق - بنجر)مالش با آب آن و شستشو با جوشانده برگ آن برای رفع شوره سر مفید است و مصرف آن با حنا برای تقویت و رشد موها مفید است و برای سیاه رنگ کردن موها هر روز شیره چغندر با ماست بخورید.۴۴ - چوب چینی (اسکین - عشیه مغربی)برای رفع موخوره و ریزش مو مفید و نافع است.۴۵ - چوبک (سطرونیون -گلیم شوی)برای مبارزه با طاسی چوبک را نرم بسائید و در آب جوش حل کنید و موها را با آنشستشو دهید.۴۹ - حجامت (حجامد - خون گرفتن)حجامت کردن از ناحیه سر موجب سفید شدن مو می شود.۴۷ - حرشفا (صمغ کنگر - عکوب خربع)مالیدن حرشفا بر موها برای رفع موخوره و شوره سر مفید است.۴۸ - حضض (لوفیون - خولان)مصرف آن برای تقویت و رشد مو مفید است.۴۹- حلبوب (طفره - ایثور سطس)ضماد کردن خاکستر حلبوب برای سیاه رنگ کردن موها مفید و مؤثر میباشد و درتقویت و رشد موها نیز نافع است.۵۰ - حلتیت (صمغ انجدان - تکوزه)برای رفع موخوره حلتیت را با سرکه و فلفل مخلوط نموده، موها را ششتشو دهید.۵۱ - حنا (رقان - ایدقان - الهنا)برای تقویت و رشد موها مفید است و اگر با یک جز ریواس و دو جز صنوبر بر سر ببندید  تاموها طلایی رنگ می شود.۵۲ - حنظل (هندوانه ابوجهل - عجاف)برای سیاه رنگ کردن موها حنظل را سورخ کنید و بجای دانه هایش روغن زنبق بریزید و خمیر بگیرید و بر روی آتش بگذارید و بندید.۵۳ - خاکشیر (علف شیر - بذر الخمخم)مصرف خاکشیر برای رفع شوره سر مفید میباشد.۵۴- خربزه (دابوقه- قادون)برای معالجه طاسی خربزه را سوراخ کنید و بجای تخمهایش ۳ زرده تخم مرغ و روغنزیتون و برگ مورد اسیاب شده با براده آهن (از هرکدام ۱۵ گرم هر یک) بریزید و سوراخ را خمیر بگیرید و ۱۲ ساعت در کوره قرار دهید و با روغن زیتون بمالید و ۱۴ روز، هر روز بر موها بمالید.۵۵ - خردل (آهوری - اسوری)مصرف خردل برای مبارزه با موخوره مفید است.۵۶ - خرزهره (کیشه -گل کبوتر)برای مبارزه و رفع شوره سر و همچنین تقویت و رشد موآب برگ و گل خرزهره را در روغن زیتون بجوشانید و بر موها بمالید و به جهت نرم کردن موها دمکرده گل خرزهره را خضاب کنید. دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اولدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سومدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارمدستور ات گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد