دستور ات گیاه درمانی برای مو/ قسمت سوم


دستور ات گیاه درمانی برای مو/ قسمت  سوم
خیارمصرف خیار برای تقویت و رشد مو مفید و مؤثر میباشد.۵۸ - دارابی (لیمون هندی - لیمو هندی)برای تقویت و رشد مو مفید میباشد.۵۹ - دارواش (کشمش گاو -حب العصفور)مالیدن روغن گل دارواش برای دراز کردن موها مفید و مؤثر است.۶۰- درمنه ترکی (علف جاروب - ابروتا)برای رفع موخوره در منه ترکی را با روغن زیتون یا بادام مخلوط نموده بر موها بمالید.۶۱- ذرت (گندم ترکی - بلال)مصرف ذرت برای تقویت و رشد مور مفید است.۱۲ -رازیانه (باید ان - مارائون)مالیدن رازیانه با شیره بر صورت موجب ضعیف کردن رشد مو می شود.۶۲- روغن آراشیدبرای رفع شوره سر مالیدن روغن آراشید نافع میباشد.۶۳- روغن آفتابگردانمالیدن روغن آفتابگردان برای مبارزه با شوره سر مفید است.۶۴- روغن آملهمالیدن روغن آمله برای تقویت و رشد موها نافع است.۶۵- روغن بادام شیرینمالیدن روغن بادام شیرین برای رفع شوره سر مفید است.۱۷- روغن بنفشهاستعمال روغن بنفشه برای تقویت و رشد موها و همچنین برای رفع شوره موها مفید وخوب است.۶- روغن زرده تخم مرغمالیدن روغن زرده تخم مرغ برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر می باشد.۶۷- روغن حلتیتمالیدن روغن حلتیت بر موها برای رفع موخوره مفید است.۶۸- روغن حنامالیدن روغن حنا بر موها و مژهها باعث تقویت آنها است.۶۹ - روغن دابقاستعمال روغن دابق برای رشد و دراز کردن موها مفید است.مالیدن روغن در منه بر موها برای رفع موخوره و ریزش آن مفید و مؤثر میباشد.۷۰ - روغن زیتونمصرف آن برای رفع شوره سر و تقویت کردن موها مفید است و از سفید شدن موها جلوگیری جلوگیری میکند.۷۱ - روغن سدربرای تقویت و رشد موها مالیدن روغن سدر مفید و مؤثر میباشد.۷۲- روغن سویامالیدن روغن سو یا برای مبارزه با شوره سر مفید است.۷۳- روغن سیاهدانهاستعمال روغن سیاهدانه برای تقویت و رشد موها مفید است.۷۴-استعمال روغن عنصلبرای تقویت کردن موها و رفع و دفع چربی زیاد مو و موخوره مفید و مؤثر است۷۵-روغن  فندقبرای تقویت و رشد موها، مژه و ابرو مفید است و همچنین برای مبارزه با موخوره مفیداست و برای قرمز کردن رنگ موها نیز مؤثر است.۷۶ - روغن قسطبرای مبارزه با طاسی مفید است.۷۷- روغن قیصومبرای زود درآوردن ریش مفید است.۷۸ - روغن کرچکمالیدن روغن کرچک بر موها برای رفع شوره سر مفید است.۷۹ - روغن لادنمالیدن آن برای تقویت و رشد موها موثر است.۸۰ - روغن نارگیلمالیدن روغن نارگیل برای رفع شوره و تقویت موها مفید می باشد.۸۱- روغن وسمهبرای تقویت و رشد موها نافع است.۸۲ - روغن هلیله کابلیبرای تقویت مو - ابرو و مژه مفید است.۸۳ - ریواس (ریبا س - اشقون)برای رفع شوره سر، سر را با گل ریواس و جوش شیرین و شاهتر ه شستشو دهید و برای طلایی رنگ شدن موها یک جزء از ریواس را با دو جزء صنابر بر موها ضما د کنید.۸۴ - زاج سبز (زاج اخضر - قلقند)ضماد آن برای سیاهرنگ کردن موها مفید است.۸۵ - زرشک (زنبر-امبر باریس)شستشوی موها با جوشانده برگ زرشک موها را سیاه می کند.۸۶ - زرنیخ (مرگ موش - سنگ قیشور)شستشو با آن برای رفع موخوره مفید و مؤثر است.۸۷- زفت (زیف -ارزه)ضماد زفت برای مبارزه با مو خوره مفید است.۸۸۵- زوفا (حسل - هوسفون)زوفای برای مبارزه با ریزش مو مؤثر و مفید است.۸۹- زیتون (چوب سید - الاو)برای رفع موخوره خاکستر زیتون را با عسل مخلوط نموده، بر موها ضماد کنید و برای رفع شوره سر از روغن زیتون استفاده کنید.۹۰ - سداب (سیاب - خنتفی)برای مبارزه با طاسی سداب را با مو مخلوط کرده بکار ببرید.۹۱ - سدر (مونبال داوود - سنجد گرجی)برای تقویت و رشد موها و رفع شوره سر مفید است.دستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت اولدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دومدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارمدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد