previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

دستور ات گیاه درمانی برای مو/ قسمت سوم


دستور ات گیاه درمانی برای مو/ قسمت  سوم

خیار

مصرف خیار برای تقویت و رشد مو مفید و مؤثر میباشد.

۵۸ – دارابی (لیمون هندی – لیمو هندی)

برای تقویت و رشد مو مفید میباشد.

۵۹ – دارواش (کشمش گاو -حب العصفور)

مالیدن روغن گل دارواش برای دراز کردن موها مفید و مؤثر است.

۶۰- درمنه ترکی (علف جاروب – ابروتا)

برای رفع موخوره در منه ترکی را با روغن زیتون یا بادام مخلوط نموده بر موها بمالید.

۶۱- ذرت (گندم ترکی – بلال)

مصرف ذرت برای تقویت و رشد مور مفید است.

۱۲ -رازیانه (باید ان – مارائون)

مالیدن رازیانه با شیره بر صورت موجب ضعیف کردن رشد مو می شود.

۶۲- روغن آراشید

برای رفع شوره سر مالیدن روغن آراشید نافع میباشد.

۶۳- روغن آفتابگردان

مالیدن روغن آفتابگردان برای مبارزه با شوره سر مفید است.

۶۴- روغن آمله

مالیدن روغن آمله برای تقویت و رشد موها نافع است.

۶۵- روغن بادام شیرین

مالیدن روغن بادام شیرین برای رفع شوره سر مفید است.

۱۷- روغن بنفشه

استعمال روغن بنفشه برای تقویت و رشد موها و همچنین برای رفع شوره موها مفید و

خوب است.

۶- روغن زرده تخم مرغ

مالیدن روغن زرده تخم مرغ برای تقویت و رشد موها مفید و مؤثر می باشد.

۶۷- روغن حلتیت

مالیدن روغن حلتیت بر موها برای رفع موخوره مفید است.

۶۸- روغن حنا

مالیدن روغن حنا بر موها و مژهها باعث تقویت آنها است.

۶۹ – روغن دابق

استعمال روغن دابق برای رشد و دراز کردن موها مفید است.

مالیدن روغن در منه بر موها برای رفع موخوره و ریزش آن مفید و مؤثر میباشد.

۷۰ – روغن زیتون

مصرف آن برای رفع شوره سر و تقویت کردن موها مفید است و از سفید شدن موها جلوگیری جلوگیری میکند.

۷۱ – روغن سدر

برای تقویت و رشد موها مالیدن روغن سدر مفید و مؤثر میباشد.

۷۲- روغن سویا

مالیدن روغن سو یا برای مبارزه با شوره سر مفید است.

۷۳- روغن سیاهدانه

استعمال روغن سیاهدانه برای تقویت و رشد موها مفید است.

۷۴-استعمال روغن عنصل

برای تقویت کردن موها و رفع و دفع چربی زیاد مو و موخوره مفید و مؤثر است

۷۵-روغن  فندق

برای تقویت و رشد موها، مژه و ابرو مفید است و همچنین برای مبارزه با موخوره مفیداست و برای قرمز کردن رنگ موها نیز مؤثر است.

۷۶ – روغن قسط

برای مبارزه با طاسی مفید است.

۷۷- روغن قیصوم

برای زود درآوردن ریش مفید است.

۷۸ – روغن کرچک

مالیدن روغن کرچک بر موها برای رفع شوره سر مفید است.

۷۹ – روغن لادن

مالیدن آن برای تقویت و رشد موها موثر است.

۸۰ – روغن نارگیل

مالیدن روغن نارگیل برای رفع شوره و تقویت موها مفید می باشد.

۸۱- روغن وسمه

برای تقویت و رشد موها نافع است.

۸۲ – روغن هلیله کابلی

برای تقویت مو – ابرو و مژه مفید است.

۸۳ – ریواس (ریبا س – اشقون)

برای رفع شوره سر، سر را با گل ریواس و جوش شیرین و شاهتر ه شستشو دهید و برای طلایی رنگ شدن موها یک جزء از ریواس را با دو جزء صنابر بر موها ضما د کنید.

۸۴ – زاج سبز (زاج اخضر – قلقند)

ضماد آن برای سیاهرنگ کردن موها مفید است.

۸۵ – زرشک (زنبر-امبر باریس)

شستشوی موها با جوشانده برگ زرشک موها را سیاه می کند.

۸۶ – زرنیخ (مرگ موش – سنگ قیشور)

شستشو با آن برای رفع موخوره مفید و مؤثر است.

۸۷- زفت (زیف -ارزه)

ضماد زفت برای مبارزه با مو خوره مفید است.

۸۸۵- زوفا (حسل – هوسفون)

زوفای برای مبارزه با ریزش مو مؤثر و مفید است.

۸۹- زیتون (چوب سید – الاو)

برای رفع موخوره خاکستر زیتون را با عسل مخلوط نموده، بر موها ضماد کنید و برای رفع شوره سر از روغن زیتون استفاده کنید.

۹۰ – سداب (سیاب – خنتفی)

برای مبارزه با طاسی سداب را با مو مخلوط کرده بکار ببرید.

۹۱ – سدر (مونبال داوود – سنجد گرجی)

برای تقویت و رشد موها و رفع شوره سر مفید است.

دستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت اول

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دوم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد