دستگاه لنفاوی چگونه کار میکند….؟؟


دستگاه لنفاوی چگونه کار میکند….؟؟

دستگاه لنفاوی چگونه کار میکند....؟؟

  دستگاه لنفاوی گویچه های سفید خون را تولید میکند که با بیماریها مبارزه کرده و بدن را در دفع سموم یاری میدهند. فضای واقع در میان سلولهای بدن را فضای بینابینی و مایع موجود در این فضاها را مایع بینابینی مینامند. این مایع به درون رگ های لنفاوی (سپید رگها) جریان یافته و تبدیل به لنف میگردد. رگ های لنفاوی لنفوسیت ها و لنف را در بدن به گردش درآورده و مواد زائد را از بافتها تخلیه میکنند. رگ های لنفاوی لنف را به گرههای لنفی برده و در آنجا تصفیه میکنند.گره های لنفاوی دو وظیفه دارند:مواد غذایی رتا قبل از ورود به جریان خون  از مایع لنفی جدا می کند مرکزی برای تولید سلول هخای ایمنی به خصوص لنفوسیت ها هستند سلول های مسئول تصفیه لنف را ماکروفاژها مینامند. سلول هایی که باکتریها، گویچه های سرخ فرتوت و بقایای سلولی را خورده و نابود میکنند. گره های لنفی همچنین گویچه های سفیدی به نام لنفوسیت های B را دارند که باعث تولید پادتنها در پاسخ به سازواره های موجد بیماری می شوند.ما باید دستگاه لنفاوی را کارخانه «جمع آوری زباله » بدن بدانیم. فرض کنید.ماکروفاژها «رفتگرهایی هستند که ضایعات و مواد زائد را جمع آوری کرده و خرد میکنند و کارکنانی برای پاک و به دور از بیماری نگاه داشتن شهر درونی بدن استخدام می کنند، رگ های لنفاوی شاهراه های تخلیه زباله هستند، و گره های لنفی مخازن جداسازی زباله هاست که قسمت های بد انها را برداشته و قسمت های خوبان را باقی می گذارد و مرکزی برای رفته گران (سلول های ایمنی ) است که منتظر کار مناسب در کارخانه پاکسازی بدن ایستاده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد