دلیل و هدف معالجه با اب


دلیل و هدف معالجه با اب

دلیل و هدف معالجه با آب

 آب یک درمانگر طبیعی است که برای کل اعضای بدن مفید است. این درمانگر را میتوان به شکل های گوناگون و بدون اثرات جانبی منفی، علیه عوارض حاد بربر .از قبیل اسهال، سرماخوردگی، سردرد و نیز علیه بیماری های مزمن به کار گرفت. در ضمن آب وسیله ای است پیشگیرنده و محافظت کننده در برابر   بیماریها  روش های گوناگونی که در آنها اب به کار گرفته می شود تحتعنوان «آب درمانی» یا «هیدروتراپی» شناخته شده اند.آب یک درمانگر کامل است، به این مفهوم که خواص درمانی آن بر سلامتی کل اعضای بدن تأثیر  می گذارد. این درمانگر کامل و طبیعی تضمین کنندهٔ تعادل بین جسم و تغذیه است. همچنین بر عوامل بیماری زا تأثیر می گذارد و نیروهای درونی را علیه بیماری های حاد و مزمن عضوی و یا کل جسم، بدون تأثیرات منفی مواد شیمیایی، از نو احیاء می کند. این مادهٔ حیاتی شامل تمام چیزهایی است که سلامت شخص را تضمین می کنند و در شرایطی نیز یک کمک پزشک به شمار می ایدیکی از اهداف مهم استفاده از این درمانگر کامل، غلبه بر بیماری های حاد و مزمن از طریق تحریک انرژی های درونی و بدون مصرف مواد شیمیایی است. آب محرک و تنظیم کنندهٔ انرژی است و در واقع برای انرژی های درونی همانند یک ژنراتور قدرتمند به شمار می آید که می توان آن را به عنوان کمک های اولیه و نیز برای مقابله با بسیاری از عوارض روزانه به کارگرفت.با توجه به احیای نیروهای درونی از طریق آب درمانی، برای جسم این امکان پدید می آید که خود بتواند علیه بیماریها تجهیز شود و عوارض بیماریزا را از میان بردارد. به همین دلیل، برای هر انسان که خواهان سلامت جسمانی و روانی خویشتن است، به کار گرفتن این مایع حیات بخش به عنوان وسیلهٔ درمانی ضرورت دارد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد