دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی


دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

 

 این رشته یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است و عبارت است از کلیه روشهایی که مربوط به بازسازی نسوج از دست رفته دندان است؛ مردم آن را به عنوان پرکردن دندانها می شناسند و بخش کوچکی از دندانپزشکی ترمیمی است.

سه ماهه ليا بازسازی قسمتهای از دست رفته دندانها قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد؛ حتی مردم روم باستان و مصر قدیم نیز با این رشته آشنا بوده و با استفاده از آلیاژها و صمغهای مختلف، دندانها را ترمیم می کرده اند.

مواد و روشهای بازسازی دندانها طی نیم قرن اخیر دچار تحولات وسیعی گردیده و امروزه با استفاده از این مواد ضمن حفظ زیبایی دندان، عملکرد طبیعی آن را دوباره برقرار می سازند.

با توجه به این که امروزه شایعترین بیماری عفونی در انسان پوسیدگی دندان می باشد لذا دندانپزشکی ترمیمی، وسیعترین شاخه دندانپزشکی محسوب می گردد. افراد کمی را میتوان یافت که در طول عمر خود دندانی را ترمیم نکرده باشند یا این که نیاز به ترمیم دندانی نداشته باشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد