دنیای ساده اما بزرگ مردان ….


دنیای ساده اما بزرگ مردان ….

دنیای ساده اما بزرگ مردان ....

مرد نیازمند زمانی که نسبت به زنی احساس نیاز کند، آن زمان خصوصیات مردانگی وی با وقوف و درک کامل به اندازه متعادلی خواهد رسید.اگر چنانچه در مرد تصوری مبنی بر سرکوبی شخصیتش، یا اینکه تلقی و حالات تهاجمی در وجودش و یا ادعا بی مورد در الفاظش حس  کند،آن زمان شخصیت مردانگی خویش را سرکوب خواهد کرد. 

تأثیر کودکی بر رفتار 

 البته چنین القائات روحی نیز زمینه دیرین میتواند داشته باشد، یعنی مرد از دوران کودکی شاید دچار چنین احساساتی باشد.به طور مثال، اگر مردی در دوران کودکی بارهاشاهد باشد که پدرش نسبت به مادر او حالت تهاجمی داشته و از قدرت جسمانی خود بهره گرفته و وی را مورد ضرب و شتم و ظلم قرار داده است، آن زمان چنین خصوصیات اخلاقی در ذهن او به مانند شاخصه ای فردی منفی ظهور و ثبت خواهد شد که در دوران بزرگسالی نیز نسبت به چنین حالاتی احساس بی اعتمادی و ناآرامی خواهد کرد.به عبارتی روشن تر مرد همیشه بر این باور است که شاید با بروز رفتار خشن وی نیز دیگران همان احساس را نسبت به وی پیدا بکنند که خود او در دوران کودکی نسبت به دیگران داشته است. از طرفی مرد با این باور همیشه تصور می کند که اگر خشونت و رفتار ناشایستی از خود نشان دهد حتماً زن مقابل او همان احساس را خواهد داشت که دیر زمانی مادر وی چنان احساسی داشته است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد