دیانسفال چیست ؟؟


دیانسفال چیست ؟؟

دیانسفال چیست ؟؟

 مغز میانجی یا میانجی‌مغز یا دیانسفال دومین بخش از مغز پیشین است که بین مغز پیشین (تلانسفال) و مغز میانی قرار دارد و بطن سوم را در بر می‌گیرد. مهمترین اجزای میانجی‌مغز، تالاموس وهیپوتالاموس می‌باشندد.صفحه سقفی و اپی فیز دیانسفال از بخش میانی پروزانسفال ساخته می شود. یک صفحه سقفی و دو صفحه بالی دارد ولی صفحات قاعده ای و کافی ندارد. صفحه سقفی حاوی یک لایه تک سلولی از سلول های اپاندیمال است که با مزانشیم عروقی پوشیده اند و شبکه کوروئید بطن سوم را میسازند.  دمی (Claudal) ترین بخش صفحه سقفی به اپی فیز - (Pineal body)   یا جسم صنوبری  (epiphysis) تبدیل می شود  این جسم در ابتدا به صورت یک ضخیم شدگی اپیتلیال در خط وسط است و در نهایت به شکل اندام توپری در سقف مزانسفال در می آید. صفحه بالی، تالاموس و هیپوتالاموس صفحات بالی (جانبی)، دیواره جانبی دیانسفال را میسازند. شیار هیپوتالاموس (Hypothalamic Sulcus) این صفحه را به دو قسمت پشتی (تالاموس) و شکمی یا هیپوتالاموس تقسیم می کند. تالاموس به دلیل تکثیر سلولی به داخل حفره دیانسفالی برجسته میشود و اغلب در خط وسط با تالاموس طرف مقابل جوش خورده، توده واسطه ای (Massa intermedia) یا اتصال بین تالاموسی (Interthalamic Connexus) را می سازد.  هیپوتالاموس نیز در اثر تمایز به تعدادی ناحیه هسته ای متمایز می شود که مراکز کنترل کننده اعمال احشایی (مثل خواب، گوارش، دمای بدن و اعمال هیجانی) میباشند. یکی از این هسته ها به نام جسم پستانی malmillary ) (body در دو طرف خط وسط برآمدگی مشخص در سطح شکمی هیپوتالاموس ایجاد می کند.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد