دیدن مرده و یاد مرگ چه اثری در درمان وسواس دارد؟


دیدن مرده و یاد مرگ چه اثری در درمان وسواس  دارد؟

دیدن مرده و یاد مرگ چه اثری در درمان وسواس  دارد؟

بیماران وسواسی  عموما از ترس رنج می برند دنیا پر از ترس است به ویژه  مرگ را پایان همه دنیای خود می دانند و در نتیجه بزرگترین اضطراب آنها زمانی است که یاد مرگ فرا می رسد درمان وسواس در ایران با توجه به اعتقادات مذهبی و دینی با تمام دنیا همهٔ ترس های دنیا در ترس از مرگ جمع می شود. بنابراین اگر در حیندرمان، یاد مرگ به خوبی صورت گیرد، می تواند آستانه تحمل فرد را بـالابرده و توانایی تحمل ترس ها را در فرد افزایش دهد

استفاده از فکر (بهترین شکل آن الله) چه کمکی برای درمان وسواس می کند ؟

به هر آنچه که ذهن  اشتغال دارد می توان به عنوان داده هایی به آن فکر کرد که بر رفتارهای فرد تأثیر دارد. تردید اساساً ذکر نیست و ذکر توحیدی، تولید یکپارچگی ذهنی خواهد کرد. رفتارهای یکنواخت و واحد از ذهن منسجم و واحد بر می خیزد.ذکر به یکسان سازی ذهن کمک می کند، جای خالی افکار حذف شده را همی گیرد، باعث حذف افکار مزاحممی شود، اثر آرام بخش دارد، تأثیر باور دینی را افزایش می دهد و تأثیربارزی بر روی شک و تردید وسواسی دارد و تردید زدایی می کند. ذکر فاصله بین مواجهه ها را پر می کند تا افکار تردید آمیز در اقدام قاطع بیمار وسواسی برای مواجهه را دچار تردید نکنند. ذکر تولید حسن ظن و حذف تردید می کند.ذکر الله برای افراد معتقد، نیرو و قدرتی فراهم می کند تا بتواند با بازوی قوی بیماری مبارزه کنند.

مدام از خداوند طالب شفای کامل می کنم، یعنی درمانم را دست خودش سپرده ام. آیا کافی است ؟

خیر، بلافاصله پس از طلب شفای کامل از خداوند، بایدہ عمل را شروع کرد 

آیا وسواس و وسوسه با ممر آمیخته مستند؟

او دو روی سکه و هر دو از نیرنگهای شیطان هستند. ماهیتاً یکی هستند ولی در وسوسه نیروی کشاننده لذت بخش وجود دارد ودر وسواس نیرویلرزاننده ترس. اما در هر دو نتیجه یکی است: دوری از خدا. پس این خدا چه تحملی دارد که بندگان خود را در میان دو حالتی وسوسه و وسواس در سیاره زمین رها می کند؟این سؤال بعضی افراد می باشد و پاسخ من اینکه باید آدمیزاد امتحان پس دهد. برای رهایی از بین این دو، فقط باید از خدا کمک گرفت. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد