دیدگاه های متفاوت زن و مرد


دیدگاه های متفاوت زن و مرد

دیدگاه های متفاوت زن و مرد

 زنان و مردان گویی با عینک های متفاوتی نسبت به دنیا نگاه می کنند. به طور عموم مردان دنیا را از زاویه ای تنگ می بینند ولی زنان از زاویه ای بسیار گشا ده دنیا را در نظر دارند وبه آن می نگرند و باید گفت هر دو نگرش در حد متساوی درست و منطقی است.مردان با نگرش به دنیا هرچیزی را مجزا از هم درک کرده و آنگاه در کنار هم چیده و از آن نتیجه گرفته و ترسیم درستی از دنیا را به ذهن می سپارند. آنان ابتدا تمامی تصاویر را یکجا درک کرده و می بینند و آنگاه قسمت های مختلف را کشف نموده و روابط فیمابین آنها را درک می کنند.ولی زنان بیش از آنکه بر روی جزئیات توجهی داشته باشند بر روی کلیات نگرشی خاص دارند و بدان توجه می کنند. همین تفاوتهای ادراکی از جهان را باعث میگردد که ارزیابی، ترتیب بندی ابتدایی، تصورات و پیش فرض ها و همچنین محیط های ارتباطی و علایق تحت تأثیر قرار گیرند.به خاطر این که زنان از زاویه ای باز به دنیا نگاه می کنند، همیشه در رابطه با عشق، ارتباط، رابطه جنسی و زناشویی، مشارکت، همکار، توهم و حتی تطابق بیشتر احساس نیاز میکنند، به همان حال مردان نیز که از زاویه تنگ تری به دنیا مینگرند و در رابطه با موارد یاد شده بسیار سطحی نگر و بی اعتنا هستند. و بر عکس به مواردی از قبیل نتیجه گیری، رسیدن به هدف، نیرو گرفتن، رقابت، کار، منطق و تاثیرگذاری اهمیت به سزایی قایل میگردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد