دیستروفی سودک,شایعی برای ناتوانی بعد از شکستگی اندام ها


دیستروفی سودک,شایعی برای ناتوانی بعد از شکستگی اندام ها

دیستروفی سودک,شایعی برای ناتوانی بعد از شکستگی اندام ها

 

دیستروفی سودک Reflex sympathetic)

دیستروفی سودک علت شایعی برای ناتوانی بعد از شکستگی اندام هاست. علایم در این عارضه درد و تورم و خشکی شدید مفاصل در دست (hand) و پای (foot) اندام آسیب دیده می باشد. علت ایجادکننده این عارضه هنوز بهدرستی شناخته نشده است امّا به احتمال زیاد به علت بروز اختلال در تنظیم مرکزی اعصاب اتونوم اتفاق می افتد که نتیجه آن افزایش تحریک سمپاتیک و فیبرهای وابران حرکتی است. عارضه معمولاً حدود ۲ ماه بعد از آسیب و یا هنگام بازکردن گچ پدیدار می شود. دراین عارضه، فونکسیون اندام آن طور که مورد انتظار است متعاقب چرکات فعال بهبود نمییابد. در عوض بیمار از درد شدیدی شاکی است که با حرکات تشدید می شود. متعاقب انجام حرکات فعال دستها متورم و پرخون هستند، چین های پوستی از بین رفته و سطح پوست به شکل براق در می آید و ناخن ها و موهای پا و دست دچار آتروفی شده است. آپونوروز کف دستی ضخیم می شود و محدودیت شدید حرکات مفصلPIP, DIP 3 MTP   داریم در گرافی نقاط پراکنده از استئوپروز" دیده می شوند. در ایزوتوپ افزایش جذب منتشر در ناحیه مبتلا دیده می شود. اساس درمان، ورزش"، بالا نگاهداشتن اندام و گرم کردن آن میباشد که معمولاً باید زیر نظر فیزیوتراپیست صورت گیرد. معمولاً بهبودی در عرض ۲ تا ۴ ماه با انجام این اقدامات حمایتی ایجاد می شود. در موارد مقاوم از بلوک سمپاتیک استفاده می شود (دارویی یا جراحی)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد