رابطه احساس حقارت با تشدید وسواس


رابطه احساس حقارت با تشدید وسواس

رابطه احساس حقارت با تشدید وسواس

احساس حقارت چه رابطه ای با بروز با تشدید وسواس دارد؟

اعتماد به نفس، یک ستون از چهار ستون سلامت روانی است. احساسحقارت، یعنی ستون لرزان اعتماد به نفس.تقریباً تمام افراد وسواس از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند.این اعتماد به نفس پایین موقعیتی یا وضعیتی است. به عبارت دیگر افراد گرفتار شده اند.می توان این نتیجه را گرفت که اعتماد به نفس این افراد بعد از ابتلاء به وسواس سقوط کرده است.یکی از روشهای ما در برنامه درمان وسواس، اندازه گیری اعتماد به نفس افراد پس از مراجعه آغازین است که در تست اعتماد به نفس عموماً زیر ۲۲/۵ یا نمره میانگین، می گیرند. در صورتیکه نمره تست آنها زیر میانگین باشد، روش هایی توصیه و اجرا می شود تا اعتماد به نفس افزایش پیدا کرده و فرد بتواند درمان بیماری و اجرای تکنیکها را آغاز کند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که احساس حقارت یا افت اعتماد به نفس یک رابطه نزدیک با نهایت، خود خواهان اجرای آن اعمال نیست و ایجاد عدم اعتماد به نفس می کند. در حالیکه اعتماد به نفس در اثر اجرای عملی به وجود می آید که فرد دوست دارد و موفقیت آمیز است

همسران چه قدر(چند درصد) در بروز یا تشدید وسواس موثر  هستند؟

این امر بسته به نوع رفتار همسران متفوت است اما همسران بسیار بد در  تشدید و بروز رفتارهای وسواسی مؤثرند.اساساً اگر ازدواج را نقطه عطفی برای تشدید وسواس بدانیم، ناسازگاریهای زوجی، ناسازگاری های جنسی، ناسازگاریهای خانوادگی، اقتصادی و ناهماهنگی شناختی زن و مرد تماماً کمک می کنند تا افرادی که ازدواج می کنند، از ابتدا به دلیل عدم تحمل فشار ناشی از ناتوانی هر اداره زندگی مشترک، این فشار را تبدیلی بـــه اضطراب وبا استفاده از  زمینه مساعد روانی برای ابتلاء به وسواسی، تبدیل به اختلال وسواس - اجبار کنند. بنابراین همسران می توانید در بهترین شکل از ابتلاء به اختلال وسواس پیشگیری کنند و در بدترین شکل،همسری را که کمترین زمینه وسواس دارد را به شدت مبتلا به اختلال وسواس - اجبار کنند. و این برمی گردد به اینکه ما وضعیت زندگی زوجی زن و شوهر را بررسی کرده و سپس در مورد میزان تأثیر همسران گوشزد کنیم. عموما این در مورد تأثیر مردها بر روی وسواس زنهاست و کمتر در مورد تأثیر زنها بر روی وسواسی مردها مطالعه شده است.(به دلیل اینکه بروز این حالت در مردها بسیار کم است.)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد