رادیوس استخوانی بلند در سمت خارجی ساعد


رادیوس استخوانی بلند در سمت خارجی ساعد

رادیوس استخوانی بلند در سمت خارجی ساعد

  در سمت خارج اولنا قرار داشته، از آن کوتاه تر است. دارای انتهای فوقانی، تنه و انتهای تحتانی است. انتهای فوقانی شامل سر، گردن و توبروزیته رادیال است. قسمت فوقانی سر با کاپیتولوم هومروس و قسمت داخلی آن با بریدگی رادیال اولنا مفصل میشود. تنه، مهمترین عناصر آن، خط مایل قدامی و تکمه پروتاتور میباشند. به سه ربع تحتانی کنار بین استخوانی آن، غشاء استخوانی میچسبد. انتهای تحتانی شامل عناصر زیر است: ۱- تکمه پشتی رادیوس ۲- بریدگی اولنار ۳ - زایده استیلوئید بریدگی اولنار باسر اولنا مفصل میشود. سطح تحتانی این انتها با استخوانهای لونیت و اسکافوئید مفصل می شود.زند زبرین یا رادیوس (Radius) استخوانی است بلند در سمت خارجی ساعد که موازی زند زیرین بوده و مچ دست را به آرنج متصل می‌نماید . این استخوان در بالا با کاپیتلوم استخوان بازو و در دیستال با استخوان‌های اولنا و استخوان‌های مچ (استخوان هلالی و زورقی) مفصل می‌شود. همانطور که اولنا در ساختن آرنج نقش مهم‌تری بازی می‌کند به همان‌ترتیب رادیوس در تشکیل استخوان مچ نقش مهم‌تری دارد. 

جنبه‌های بالینی

شکستگی دیستال رادیوس یکی از شایع‌ترین شکستگی‌های استخوان‌های بدن است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد