رادیولوژی سیستم ادراری -تناسلی


رادیولوژی سیستم ادراری -تناسلی

رادیولوژی سیستم ادراری -تناسلی 

 ۱- عکس ساده شکم این عکس که اغلب KUB (کلیه حالب مثانه) نامیده می شود، اولین و ساده ترین بررسی رادیولوژیک دستگاه .ادراری می باشد KUB می تواند اختلالات استخوانی و کلسیفیکاسیون توده های وسیع بافت نرم را نشان دهد. حدود کلیه ها، اندازه، تعداد و وضعیت کلیه ها را نیز مشخص میکند. قطر بلند کلیه مناسبترین معیار اندازه گیری آن است.طول متوسط کلیه در فرد بالغ ۱۲-۱۴cm میباشد. کلیه چپ کمی بالاتر از کلیه راست قرار دارد. در بچه های بالای ۲ سال، طول کلیه طبیعی تقریبا برابر فاصله بین قله جسم مهره اول کمری تا زیر چهارمین مهره کمری است. در بالغین این طول ۳/۵۴ برابر ارتفاع دومین مهره کمری است. وجود کلسیفیکاسیون یا سنگ در عکس ساده شکم پر اهمیت است.۲ - اوروگرافی وریدی (IVU) قبلاً با نام IVP (پیلوگرافی وریدی) معروف بود. امروزه گرچه روش های دیگری مثل سونو و CT تا حدودی جانشین آن شده اند ولی هنوز در تشخیص ضایعات کوچک دستگاه ادراری (مثل نکروز پاپی، کلیه با مدولای اسنفجی،تومورهای اپیتلیال مجاری ادراری، و پیلواورتریت سیستیک) ارزشمند است. در این روش ماده حاجب یددار به صورت تزریق وریدی وارد بدن شده و به سرعت توسط کلیه ها برداشت و دفع می شود.۳-سیستوگرافی و سیستویورتروگرافی حین ادرار کردن (VCUG)سیستوگرام را میتوان با تزریق داخل مثانه ای ماده حاجب از طریق کاتتر پیشابراه یا از طریق منفذی در پوست بالای پوبیس (سوپراپوبیک) به دست آورد. VCUG تصاویری از مثانه و پیشابراه است که در هنگام ادرار کردن تهیه شده است. این دو روش در تشخیص رفلاکس مثانه به حالب (VUR) حائز اهمیت می باشند. همچنین CT پس از سیستوگرافی (گرفتن CT لگنی پس از تزریق ماده حاجب رقیق به داخل مثانه) جهت بررسی تومورهای مثانه و نیز یافتن پارگی مثانه ارزشمند است.۴- یورتروگرافی در ضایعات پیشابراه خلفی مثل دریچه خلفی پیشابراه به روش آنتروگراد و در ترومای مشکوک به پارگی پیشابراه و نیزدر ضایعات پیشابراه قدامی، به روش رتروگراد انجام می شود.۵ - وازوگرافی در تعیین علت infertility به کار میرود. ۶ - لنفانژیوگرافی سابقاً جهت بررسی لنفوم ها و نیز متاستازهای لنفاوی در تومور بیضه به کار میرفت، ولی امروزه CT و MRI جایگزین آن شده است.۷-آنژیوگرافی آرتریوگرافی انتخابی (Selective) کلیه و آئورتورنال، به صورت تزریق ماده حاجب در سطح شریان کلیوی به داخل آئورت (آرتریوگرام آئورتورنال) یا داخل یکی از شریان های کلیوی (آرتریوگرام انتخابی کلیه) انجام می شود این روش در  روش gold Standerd جهت تشخیص فشار خون .(renovascular Hypertension) - در بیمارانی که خونریزی خود به خود کلیوی دارند، جهت یافتن انکوسیتوما یا کارسینومای سلول کلیوی .(RCC) - در بیمارانی که حفظ نفرون های کلیوی در آنها مطرح است (مثلاً کانسر کلیه در مراحل اولیه، در بیمار دارای یک کلیه)، جهت ایجاد نقشه دقیقی از عروق کلیوی - قبل از عمل کانسر کلیه به صورت آمبولیزاسیون حین عمل - بررسی توده های کلیوی (در موارد نادر) امروزه MRI 9 OT جایگزین آنژیوگرافی اهداکنندگان  کلیه جهت بررسی مناسب بودن کلیه اهدایی شده است این اندیکاسیون آنژیوگرافی، منسوخ گردیده استو ناکاواگرافی تحتانی و ونوگرافی انتخابی کلیهجهت تعیین گسترش ترمبوزیا تومور از ورید کلیه به داخل ورید وناکاوا به کار میرود اما امروزه MRI جانشین آن شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد