راست قامت باشید تا ترش نکنید…


راست قامت باشید تا ترش نکنید…

راست قامت باشید تا ترش نکنید...

سالم بودن و سالم ماندن بطورکلی رموزی دارد مثل

۱ - صحیح راه رفتن. ۲ - صحیح نشستن، ۳ - صحیح ایستادن ۴.صحیح کار کردن

بهرحال این روزها روزهای بهار است و اغلب اشخاص در منزل بکارهای خانه داری، گلبازی، سبزیکاری (ولو برسم سرگرمی) مشغول میباشند.

اغلب این چنین اشخاص از ناراحتی معده، درد معده، ترش کردن و امثال آن شاکی هستند میدانید چرا؟

برای اینکه موقع کار کردن خیلی خم میشوند، دولادولا کار میکنند و به معده خود فشار وارد میآورند، این طرز کار کردن اصولا خیلی غلط و ناصحیح و غیربهداشتی است.

بنابراین هنگام کار کردن باید:

۱.یا  نشسته کار کرد.

۲.یاوسیله باغبانی دسته  بلندی داشته باشید که شخص خم نشود و  راست قامت باشد.

هنگام خوابیدن یک بالش زیر پاشنه پاها گذاشته شود که ۱۵-۱۰ سانتی بلندی داشته باشد.

باضافه روی صندلی های نرم فنری کمتر بنشینید. لبهٔ صندلی بنشینید که اجباراً راست قامت باشید. و از این قبیل

پیشگیری و درمان حمله آسم (تنگی نفس) بوسیله فشار انگشتی (آکوپرشیر)

فقط با فشار نوک انگشتان یا ته مداد (نه با فشار خیلی زیاد) روی محلی های آکوپونکچر (طب سوزنی) می توان از حمله شدید آسم پیشگیری کرد و آن را درمان نمود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد