راهکارهایی برای کنترل روند بیماری ام اس 


راهکارهایی برای کنترل روند بیماری ام اس 

راهکارهایی برای کنترل روند بیماری ام اس 

 

برای کنترل ام اس ، خیلی قابل قبول تر آن است که از توصیه های نورولوژیستتان پیروی کنید و در همان حال ببینید چگونه می توانید استرس زندگی روزمره ی خود را کنترل کنید. تلفیق این دو راهکار باعث خواهد شد که احساسی و عملکردتان در بهترین وضعیت ممکن قرار گیرد.

همانند کنترل ام اسی، کنترل استرس نیز یک فرآیند است -چیزی نیست که بتوانید . به یکباره ترتیبش را بدهید و فراموشش کنید. در این مبحث، به چند نکته ی راهنما در مورد روش مواجهه و تعامل با استرسی های مربوط به ام اس  که اکنون تجربه می کنید، یا مواردی که ممکن است ܠܟ آینده بروز کند، اشاره می کنیم.

تشخیص  اولويتها

بخشی از وفق دادن زندگی با ام اس ، سازگاری با مسئلهی غیرقابل پیشبینی بودر زوفق دادن زندگی بر صار پیتر ببینی بود را علایم و تأثیر بالقوه ی آنها بر زندگی روزمره است. احتمالا خودتان هم میدانید پس اگر از تعامل با دیگران دچار اضطراب می شوید و نگران این هستید که چگونه انتظارات و نیازهای دیگران برآورده کنید، وقتش رسیده که بعضی چیزها برای خود اولویتبندی کنید.

به خاطر داشته باشید مادامی که از عهده ی برآورده کردن نیازهای خودتان برنیایید، مسلماً نمیتوانید برای دیگران مفید واقع شوید. به طور حتم، شما باید برای خود وقت کافی بگذارید و دیگران را نیز کاملاً روشن کنید که قادر به انجام چه کارهایی برای آنها هستید و چه کارهایی را نمیتوانید انجام دهید. مشخص کردن اولویتهای با چگونه صرف کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید .

برای شروع فهرست بندی و اینکه دریابید اولویت هایتان در کجای این فهرست قرار دارد، سری به تقویم کاری و شخصی ماه قبلتان بزنید. در کنار هرکدام از فعالیتهای خود که هدفمند، لذتبخش، یا مفید بوده، یک صورتک خوشحال بکشید و در کنار فعالیت هایی که غیرضروری، وقت تلف کنن، بیفایده بوده، یک صورتک اخمو بکشید. تعجب آور است که مردم چقدر وقت صرف کارهای پیش پاافتاده می کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد