راهکارهای جایگزین اختلال در شرکت یکی از زوجین درفعالیت های مشترک اجتماعی


راهکارهای جایگزین اختلال در شرکت یکی از زوجین درفعالیت های مشترک اجتماعی

راهکارهای جایگزین اختلال در شرکت یکی از زوجین درفعالیت های مشترک اجتماعی

 

اگر یکی از زوجین نتواند در فعالیت های مشترک شرکت کند، چه باید کرد؟

زوجی را تصور کنید که عادت دارند با یکدیگر تنیس یا گلف بازی کنند، یا به اتفاق هم به پیادهروی یا اسکی بروند؛ زمانی که ناگهان یکی از آنها پی ببرد به دلیل ام اس نمیتواند دیگری را در این فعالیتهای مشترک همراهی کند، چه اتفاقی میافتد. همانطور که میتوانید حدس بزنید، این تغییر ممکن است، به خصوص برای زوجهایی که زندگی اجتماعیشان بر پایه ی چنین فعالیتهایی بنا نهاده شده، چالش برانگیز باشد. به طور کلی، این سناریو میتواند به یکی از شکل های زیر ادامه یابد: هر دو از آن فعالیت دست میکشند

(درحالی که یکی غمگین و معذب است، و دیگری غمگین و دلخور)؛ یا یک نفرشان دست از فعالیت میکشد (و یکی احساس میکند غمگین و عصبانی است و دیگری خود را گناهکار میداند). ما فکر می کنیم هیچ کدام از این راه ها، راه خوبی نیست. بنابراین، در اینجا به ذکر چند راهکار جایگزین میپردازیم:

فکر نکنید از هر احساسی که همسرتان در این باره دارد، مطلعید. موضوع را از زبان خودش بشنوید و بفهمید کدام اقدام برای برقراری روابط، بهترین نتیجه را دارد.

به دنبال گزینه ای باشید که برای هر دوی شما بهترین کاربرد را داشته باشد. به عنوان مثال، به ذکر چند مورد میپردازیم:

  • فعالیت دیگری را که از آن لذت می برید، جایگزین فعالیت قبلی کنید

.که دیگر قادر به انجامش نیستید به یکی از زوجین به فعالیت فوق ادامه دهد و دیگری از سایر جنبههای اجتماعی آن لذت ببرد. یکی به فعالیت فوق ادامه دهد و آن یکی تفریح دیگری پیدا کند. در هما  تعداد دفعات ندیگری در همان و را همراهی  هر گزینه ای انتخاب می کنید، طوری باشد که زمان با هم بودن را از دست ندهید. سهیم بودن در زمان با همسرتان، سوخت وساز روابطتان را تشکیل میدهد، بنابراین هر کاری لازم است انجام دهید تا فرصتهایی را به دست بیاورید تا از بودن در کنار هم لذت ببرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد