راهکارهای زندگی با ام اس


راهکارهای زندگی با ام اس

راهکارهای زندگی با ام اس

 

* خانواده های خوش نیت، دوستان و متخصصان بهداشتی ممکن است آنها را تشویق کنند که از هرگونه استرس دوری جویند. اگر :

چنین چیزی در مورد شما نیز صادق است، کافی است به خاطر بیاورید که رابطه ی بین ام اسی و استرسی در بهترین حالتش هم پیچیده و درهم برهم است، و بیکاری (و بنابراین بی پولی) علاج آن نیست.

* به قدری در مورد تشخیص بیماری شان دلخورند که تمایلی ندارند آن  را برای فرد دیگری بازگو کنند؛ به دلیل آنکه تقاضا جهت برخورداری از امکانات رفاهی در محیط کار، مستلزم قدری صحبت در مورد ناراحتی فوق است، این افراد هیچ گاه فرصت پیدا نمی کنند تا ببینند تسهیلات رفاهی در محیط یا زمان کارشان به چه نحو می تواند در مورد شغلشان به آنها کمک کند .

*بیماری، در موقع تردد و رانندگی برایشان مشکل ایجاد می کند. این افراد بدون داشتن اطلاعاتی درباره ی امکانات رفاهی برای خودرو، برنامه های مدون شهری در مورد پارکینگها، یا امکانات موجود جهت تردد و حمل ونقل دست از کار میکشند و از نیروی کار خارج می شوند، زیرا فکر میکنند نمیتوانند در محل کارشان حاضر شوند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد