راه خلاصی از سردرد های درون جمجمه چیست…؟؟


راه خلاصی از سردرد های درون جمجمه چیست…؟؟

راه خلاصی از سردرد های درون جمجمه چیست...؟؟

انواع  سردردهای درون جمجمه

۱ - سردرد مربوط به مننژیت ، مننژیت یکی از شدید ترین سردردها را ایجاد میکند ، ابن بیماری موجب التہاب تمام قسمت های مننز یا پردہ مغز از جمله مناطق حساس سخت شامه و نواحی حساس اطراف جیبهای وریدی می شود، در این هنگام درد آن تمام کاسه سر را فرا می گیرد .۲- سردرد هائیکه در اثر ضربه به پرده مغز ایجاد می شود. در اثر جراحی مغز بیمار، به علت دستکاری پرده مغز روزها حتی هفته ها سر درد ممکن است پیش آید.۳ - تومورهایی که به پرده مغز فشار وارد میآورند موجب سردرد شدید می گردند ، این سردردها معمولامربوط به منطقه خود تومور هستند یعنی هر جایی که تومور یا غده باشد همانجا درد ایجاد می شود و این درد موقعی مربوط به تحت فشار قرار گرفتن ناحیه ای از پرده مغز است که تومور در مجاورت آن قرار گرفته باشد ، اگر بخاطر داشته باشیم که تومورهای بالای چادرینه مخچه دردی بطرف جلو سر و تومورهای زیر چادرینه مخچه دردی به طرف عقب سر ایجادمی کند به آسانی جای تومورهای دیگر مغز را خواهیم شناخت .۴ - سردرد به علت کم شدن مایه نخاع : اگر تنہا بیست سی سی از مایه نخاع گرفته شود درد شدیدی در سر ایجاد خواهد شد مخصوصا اگر بیمار ایستاده باشد. این درد به علت فشار منفی است که در مغز به وجود می آید، زیرا فشارمایه نخاع در ازاء هر ه ۲ سی سی مایه کشیده شده حدود ه ه ۲ میلی لیترآب تنزل می نماید که این کاهش باعث کشیده شدن سطوح مختلف سخت شامه می شود و د رد ایجاد می شود ، میدانیم مغز در مایعی که درون جمجمه قرا رگرفته است وجود دارد مثل پرتقالی که در ظرف آبی قرار گرفته باشد ، کم شدن مایع د رون ظرف باعث می شود که پرتقال بتواند به سطح ظرف برخورد کند یکی از موهبت های آفرینش همین وجود مایه درون جمجمه است والا در هر ضربه یا تکان یا تصادفی که برای آدمی پیش میآمد در اثر اصطکاک مغز با استخوان جمجمه درد شدیدی به وجود می آمداگر سردرد مربوط به خود جمجمه باشد درد آن به کجا تیر میکشد؟اگر آسیب و رنج در بالای چادرینه مخچه باشد، درد در مسیر عصب پنجم ایجاد می شود که بیشتر در حوالی قسمت فوقانی سر در جلوی گوش بوده، لذا دردهای مربوط به مخچه و چادرینه آن، به ناحیه پیشانی منتشر میگردد. حال اگر درد در زیر چادرینه مخچه باشد از راه دومین عصب گردنی به دستگاه مرکزی اعصاب وارد می شود و چون پوست سر در ناحیه پشت گوش جزقلمرو این عصب است لذا درد در پشت سر خواهد بود .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد