راه خلاصی از عفونت سیستمیک (سیفلیس)چیست..؟؟


راه خلاصی از عفونت سیستمیک (سیفلیس)چیست..؟؟

راه خلاصی از عفونت سیستمیک (سیفلیس)چیست..؟؟

 

سیفلیس

یک عفونت سیستمیک می باشد که به صورت یک زخم بدون درد (شانکر)، ۲ تا ۴ هفته پس از تماس جنسی تظاهر میکند. شانکر نسبتاً عمیق بوده، لبه های سفت و قاعده تمیز دارد و هنگام فشار دادن غیر حساس است. ضایعات، خود به خود رو به بهبودی رفته، ممکن است آدنوپاتی بزرگ و مجزا درناحیه کشاله ران یافت شود که غیرحساس است. تست های سرولوژیک به دو دسته تقسیم می شوند: غیر تروپنمای مثل (FluoreSCent Treponemal Atibody ABSorpition) (FTA-ABS و microaggultination assay for) (antibody of Tipallidum  و تست های ترپونمایی  می توانند در بیماری های دیگر نیز مثبت شده و با فعالیت بیماری تناسب دارند. در حالی که تست های ترپونمایی اغلب تا آخر عمر مثبت باقی می مانند لذا ترکیب این دو نوع تست برای تشخیص و درمان بیمار الزامی است. درمان پنیسیلین هنوز هم داروی ارجح است. (۲/۴ میلیون واحد بنزاتین پنیسیلین در دوز منفرد). در بیماران حساس به آن از درمان با داکسی سایکلین یا تتراسایکلین می توان به مدت دو هفته استفاده کرد. تمام بیماران باید از نظر HIV بررسی شوند. در مناطق با شیوع بالا در صورت منفی بودن تست اولیه، ۳ ماه بعد مجددا از نظر HIV بررسی شوند. .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد