راه درمان تومور بیضه چیست؟؟


راه درمان تومور بیضه چیست؟؟

راه درمان تومور بیضه چیست؟؟

  چنانچه ردکردن تومور بیضه، با معاینه بیضه ناممکن باشد، رادیکال ارکیدکتومی باید انجام شود. بیوپسی از بیضه و بررسی های اسکروتال، ممنوع است.
  1. A) سمینومای با Stage پایین (IIA I)
درمان شامل رادیکال ارکیدکتومی و تاباندن اشعه به ناحیه رتروپریتوان است. برای بیمارانی که پس از تاباندن اشعه بیماری برگشت کند، کموتراپی انجام میشود.
  1. B) سمینومای با stage بالا (III, IIB)
این بیماران باید از اول کموتراپی شوند. چنانچه پس از انجام آن، هنوز تودههای رتروپریتوان بزرگتر از ۳cm موجود باشند، باید جراحی صورت گیرد. LNSGCT (C  با stage  پایین درمان شامل رادیکال ارکیدکتومی همراه با برداشتن گره های لنفاوی رتروپریتوان است (RPLND). این بیماران باید در ۲ سال اول، ماهی یک بار و در سال سوم، ۲ ماه یکبار بررسی شوند.staget NSGCT (D (درگیری رتروپریتوان بیش از ۳cm یا بیش از ۱cm در کات های CT یا نوع متاستاتیک NSGCT): به طور اولیه به وسیله کموتراپی ترکیبی بر پایه ترکیبات پلاتین و به دنبال آن ارکیدکتومی درمان می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد