راه درمان قولنج چیست..؟؟


راه درمان قولنج چیست..؟؟

راه درمان قولنج چیست..؟؟

هر نوع سوء مزاج معده و دستگاه گوارش میتواد به تدریج به قولنج مبدل گردد. قولنج دردی است که بیشتر در روده بزرگ احساس میشود، اگر درد در روده باریک باشد به آن ایلاوس میگفتند که شباهتزیادی به درد قولنج دارد غلبه سردی بر روده بزرگ، ورم و التهاب و سرماخوردگی و سوء مزاج هایی که درمان نشدهاند و علتهای دیگر که باعث قولنجهای بلغمی و بادی و سرد و گرم و غیره میشود.هنگام حاد شدن قولنج، درد شدید و استفراغ و عرق سرد رویآور میشود. قولنج اگر درمان نشود باعث مرگ بیمار خواهد شد. پرخوری و آب یخ خوردن و سرخکردنیها و سوسیس و کالباس میتواند باعث قولنج گردد.درمان قولنجاگر قولنج گرم است و بیمار حرارت و تب و تشنگی دارد، آثار آن را در صورت و چشمها و ادرار نیز میتوان مشاهده کرد. اگر قولنج سرد است، دفع بلغم همراه مدفوع و نرمی و سپیدی و تکیده شدن پوست صورت و نرمی شکم علیرغم بادکردگی از علایم آن است.پاکسازی مهمترین رکن درمان است. مسهل مربوط به نوع سوء مزاج داده شود و از حقنه استفاده گردد، حقنه کردن لازم و بسیار خوب است حتی اگر داروهای اسهالآور بخوبی کار خود را انجام دهند. شیافهای مسهل در این رابطه بسیار بهره رسانند.اگر قولنج بلغمی است، نباید از داروهای مخدر استفاده کرد. آمپولهای مسکن و داروهای مخدر قوی که اطباء طب غربی برای تسکین درد بیمار میدهند، چه بسا باعث مرگ او میشود، چرا که ماده بیماری را در رودهها پایدار و محکم میسازد و حرکت رودهها را کند و نفخ و باد شدید ایجاد مینماید. علت اینکه بیماران تحت عمل جراحی پس از به هوش آمدن دچار نفخ و باد شدید در رودهها میشوند تأثیر داروهای بیهوشی است. این بیماران پس از به هوش آمدن باید از شربتها و معجونهای بادشکن مانند زیره و نبات و زنجفیل و زنیان و آویشن و امثال آن مصرف کنند.اگر قولنج صفراوی است منضج و مسهل صفرا و آلوی بخارا و ترنجبین و خاکشی و شیر خشت و بنفشه و حقنههای ضد صفرا در دستور درمان قرار گیرد.بیمار قولنجی در حین درمان باید بسیار کم بخورد و حتی اگر لازم باشد تا مدتی چیزی نخورد تا درمانها مفید واقع گردد. در قولنج بادی هم بیمار نباید چیزی غیر از دارو بخورد و با داروهایی از قبیل بسفاویج و سه پستان و تربد و هندوانه ابو جهل و انجیر و شکر قرمز و تخم کرفس و تخم کتان و رازیانه و مقل و بوره و روغن کنجد و روغن زیتون و روغن حیوانی و امثال آن حقنه شود.درد روده ها ناشی از بیحسی روده هاداروی میسوسن که قبلا وصف آن گذشت مفید است و معجون زیر:- شحم الحنظل ۱۵ گرم- پیاز دشتی بریان شده- قارچ چمنی- سقمونیا- خربق سیاه- اشه (اندران)- سیر صحرایی- از هر کدام ۱۵ گرم- افتیمون (سس صغیر)- بلوط زمینی- مقل ارزق- و صبر زرد از هر کدام ۹ گرم- آویشن- هزار چشم- ساذج هندی- تره بیابانی- مریم نخودی- دارچین ختایی- فلفل سیاه- فلفل سفید- فلفل دراز- زعفران- دارچینی- بسفاویج- جاوشیر- سکبینج- شیر ۴ گرم. / گیاه شیر سگ- سنبل الطیب- هل- زنجفیل از هر کدام ۶ گرم- کوشاد و اسطوخودوس از هر کدام ۵- داروها را کوبیده و با عسل به صورت معجون درآورید. هر بار موقع مصرف تا ۴ مثقال با آب گرم یا آب جوشانده افتیمون با مویز بدون هسته میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد