راه درمان لکنت زبان چست..؟؟


راه درمان لکنت زبان چست..؟؟

راه درمان لکنت زبان چست..؟؟

  درمان لکنت زبان گرم۱) خوراک گس مزه ها ۲) اگر لکنت زیاد باشد فصد زیر زبان انجام دهد. (یک یا دو جلسه). لکنت زبان گرم ان است که موقع عصبانیت و تندی ایجاد میشود ابریزش دهان ندارد  باهوش هم هست اما وقتی که میخواهد تند صحبت بکند لکنت پیدا میکند؛ لکنت زبان سرد در موقع شرم ، حیاء و گریه ایجاد می شود، آب دهانش میرود، سردی و ترشی را دوست ندارد؛ درمان این نوع لکنت:مزمزه عسل، صبح و شب ناشتاجو بدل ری آدامس های گرم مثل: کندر  یا سقز۳) خوردن تخم کبوتر۴) زیر گلو را با روغن کنجد چرب بکنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد