راه درمان نارسایی مزمن کلیه (اتیولوژی)چیست..؟؟


راه درمان نارسایی مزمن کلیه (اتیولوژی)چیست..؟؟

راه درمان نارسایی مزمن کلیه (اتیولوژی)چیست..؟؟

 

درمان نارسایی مرمن کلیه (اتیولوژی) 

شامل محدودیت رژیم از نظر پروتئین (۰/۵gr/kg/d)، پتاسیم و فسفر و استفاده از بیکربنات در موارد اسیدوز خفیف، >Bi تعادل نمک  و استفاده  از اریتروپونتین صناعی جهت خونسازی میباشد. برای جلوگیری از استئودیستروفی اورمیک و هایپرپارای ثانوی، توجه دقیق به تعادل کلسیم و فسفر الزامی است. آنتی اسیدهای کاهنده فسفات و مکمل های خوراکی کلسیم و ویتامین D برای برقراری این تعادل مورد نیاز هستند و توجه ویژه به این درمان لازم است، چرا که اگر حاصل ضرب غلظت CaxP از ۶۵mg/dl بیشتر شود، کلسیفیکاسیون های متاستاتیک ممکن است روی دهد درمان های اختصاصی شامل:A( دیالیز صفاقی مزمن: در شرایطی انجام میشود که به علت شرایطی از قبیل نبودن رگ قابل دسترس، امکان همودیالیز مزمن نمیباشد. در مقایسه با همودیالیز در این روش مولکول های کوچک نظیر کراتینین به طور کمتر مؤثری نسبت به مولکول های بزرگ (مثل ویتامین B12) تصفیه می شوند. با پیشرفت تکنولوژی، آلودگی میکروبی و پریتونیت در این روش، کمتر دیده می شودB) همودیالیز مزمن: همودیالیز با استفاده از غشاء دیالیز نیمه تراوا هم اکنون به طور وسیعی به کار میرود. دستیابی به یک راه عروقی، از طریق فیستول شریانی - وریدی، پیوندهای عروقی استفاده از ورید صافن ماده مصنوعی) و یا به وسیله یک کاتر موجود در شریان سابکلاوین، امکانپذیر است.درمان به صورت متناوب بوده، ۵۳ ساعت، ۳ بار در هفته انجام میگیرد. مسائل شایعی که در هر نوع دیالیز مزمن وجود دارد، شامل عفونت ها، دردهای استخوانی، حوادث تکنیکی، آنمی پابرجا و مشکلات روانی می باشد. هم اکنون کاملاً مشخص شده که بیماران اورمیک حتی با وجود دیالیز، ممکن است دچار عوارضی مثل سندرم Wasting، کاردیومیوپاتی، پلی نوروپاتی و آمیلوئیدوز ثانوی به دیالیز بشوند.در صورتی که بیمار در حال دیالیز، دچار فشار خون مقاوم به درمان،رفلاکس همراه با عفونت و بیماری پلی کیستیک همراه با خونریزی و درد راجعه بشود، نفرکتومی اندیکاسیون دارد. C) پیوند کلیه: بعد از پیشرفت روش های سرکوبگرانه ایمنی و جور کردن ژنتیکی، پیوند کلیه به عنوان جانشینی برای همودیالیز قرار گرفته است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد