راه های طلایی درمان بیماری یبوست


راه های طلایی درمان بیماری یبوست

راه های طلایی درمان بیماری یبوست

   نظم معدہ:کارخانه بدن و فعالیت و فضولات آن، مختصر تعویقی در تخلیه امعاء یا در عملی اعضاء تصفیه موجب مسمومیت می شود. مجموعه بدن انسان با امعاء و احشاء و غدد و رگها و اعصاب شباهت بشهر صنعتی بزرگی دارد هر کدام میلیاردها سلولیکه در آن هستند کارگاه های کوچکی میباشند اعضاء بدن نمونه ماشین های مولد و رگها و روده و شرائین او حکم یک رشته ترعه هائی را دارند که مواد اولیه ای را باید تبدیل و یا هضم نموده و موادی را که برای تعمیر و بنا بکار برد بهمه جا تقسیم می کند. اعصاب شبیه بیک رشته سیمهائی هستند که ناتل قوه محرک و فکر می باشند تمام اینها فعالیتی شدید و بدون انقطاع در این بدن جریان دارند که توقف و تعطیل و بیکاری و اعتصاب پیدا نمیشود زیرا که اعتصاب اعضاء بدن بمعنی مرگ است. بآسانی میتوانید تصور کنید که از این فعالیت دائمی و شدید چه مقادیر تفاله و رسوب و درد و فضولات تولید می شود چقدر گازهای سمی حاصل میآید و چقدر آلات و ادوات مستعمل و پوسیدنی موجود است که باید مواظب آنها بود و بنابراین چقدر خطر مسموم شدن هست خوشبختانه ما وسائل جلوگیری از این خطرات را در اختیار داریم نخست تشکیلات تخلیه و تصفیه بسیار کامل داریم و بعد دارای قوه دارید که خون را تصفیه میکند و ادرار را دفع می نماید پوستی دارید که میلیونها خلل و فرج در آن هست که علاوه بر عرق بدن کثافت های بی پایان شما از آن خارج می شود.شما (امعاء، غلاظ) روده بزرگی دارید که بمنزله چاهی است که تمام مواد از هر حیث و هر نوع مختص تخلیه در آن جمع میشوند.یک رشته کامل رگ دارید که باقیمانده های سلولهای مرده در آن میریزد و گازهای مضر در آن مخلوط و حل می شود و این چیزها را بوسیله ترعه ها بسوی مراکز تصفیه و دفع ضد عفونی میبرد و خاصه بطرف آن مراکز تصفیه کننده بزرگی سوق می دهد که ریه نام دارد و خون کثیف و سیاه بمقدار زیاد در آن اکسیژن که از راه خارج بوسیله تنفس وارد بدن می شود تصفیه میگردد.اگر بر اثر زیادی بار یا کار یا جراحت یکی از اعضای این کارخانه ها یا یکی از این وسائل دفاع در کار خود تعویقی بروز دهد فوراً مسمومیت ایجاد خواهد شد و این سموم از هر کجا که ناشی شود اثرات شوم خود را در تمام بدن پخش میکند بدن نیز پیه میگیرد و چربی حاصل میکند و در کار خود کندی و بطوء نشان میدهد و تولید رماتیسم و نقرس و تصلب شرائین و ثبات غدد مترشحه داخلی میکند و عاقبت این عوارض بطور یقین پیری است.اگر تشکیلات بدن مرتب باشد باز هم بموازات و نظارت شما احتیاج دارد باید دائماً بیدار باشید معادن و دارالتجزیه ها و کارگاههای ضد عفونی و دفع شما است که سوخت خوب و مفید و آلات تعمیر و بنا یعنی غذای خوب بدان برسانید و تنفس خود را تربیت کنید زیرا بوسیله تنفس کامل است که خون پاک  می شود و تصفیه میگردد و یبوست و سموم بدن از بین میرود.یبوست است که تمام متمدنین بدان مبتلا هستند و  این منبع سرچشمه اصلی سموم بدن و پیری و مرگ زود رس است که باید از راه برداشته شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد