راه های مناسب برای درد ستون فقرات را بشناسید!!


راه های مناسب برای درد ستون فقرات را بشناسید!!

راه های مناسب برای درد ستون فقرات را بشناسید!!

درد ستون فقرات 

درد ستون فقرات یا مهره های پشت مربوط به عوامل متعددی است از جمله: ضربه ها، ورم ها، تغییرات مهره ها در اثر فشار خارجی یا داخلی روی مهره ها، تورم یا جابجایی و یا تغییر مکان دیسک ها،دست اندازهای بدخیم سایر اعضاء روی مهره های پشت، روییدن استخوان های اضافی روی لبه مهرهها یا خوردگی آن ها، سنگینی وزن، بیماریهای زنان از نوع دستگاه تناسلی، ادراری و بسیاری عوامل دیگر که می توانند به علت فشار روی تنه یا شاخههای عصب سیاتیک درد ایجاد کنند.

درمان درد ستون فقرات

برای تسکین و درمان درد ستون فقرات یا مهره های پشت باید زیره  کرمانی، مقل ازرق، مصطکی ، مرمکی ، سورنجان ، انیسون ، زنیان ، و ریشه  اریسا از هر کدام ۲۰ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۵۰۰ گرم گلی قند عسلی مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هربار یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید. • فرفیون، قسط تلخ و میعه سایله از هر کدام ۵ گرم، رازیانه، سداب، اگیرترکی و ابهل از هر کدام ۱۰ گرم، همه را بسایید و با روغن بابونه یا روغن سداب مخلوط کنید و بر موضع بمالید. • اذخرمکی، بابونه شیرازی، بیخ سوسن، برگ سداب، گل بومادران و مرزنجوش را به نسبت مساوی بجوشانید، بعد با کمی گلاب و سرکه مخلوط کنید و بر محل درد بمالید.  اسارون، زر مباد، دانه اسفند، اگیرترکی، دارچین، مرمکی و درونج عقربی از هر کدام ۱۰ گرم و تخم کرفس ۵۰ گرم، همه را نرم بسایید و با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید.  سورنجان ۶ مثقال و پوست هلیله زرد ۴ مثقال، هر دو را نرم بسایید، بعد با کمی آب تاجریزی خمیر سفتی درست کرده و قرص هایی به اندازه  یک نخود بسازید. صبح، ظهر و شب، هر مرتبه ۲ عدد از ان ها را میل فرمایید. • فرفیون، سورنجان، اذخرمکی و حب السلاطین را مخلوط کرده و نرم بسایید، مقداری کشمش کولیان را جداگانه بکوبید تا به صورت خمیر دراید، سپس داروها را با یک تکه موم و کشمشهای کوبیده شده مخلوط و روی کمر ضماد کنید. • انیسون، بادیان، زنیان، تخم شبات، فوه و تخم کرفس را به نسبت مساوی نرم بسایید. بعد با گلاب، سرکه و زهره  گاو مخلوط کنید و بر کمر بمالید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد