راه کارهایی برای درمان آسیب های ستون فقرات


راه کارهایی برای درمان آسیب های ستون فقرات

 راه کارهایی برای درمان آسیب های ستون فقرات

 تا همین اواخر، آسیب های ستون فقرات بیشتر در فقرات کمری و مهره ای دیده می شد و بروز آن در فقرات گردنی نادرتر بود، امّا امروزه به علت افزایش سوانح رانندگی شیوع آسیب فقرات گردنی بسیار بیشتر از گذشته است.آسیب های فقرات گردنی به دو علت شدیدتر از آسیب سایر نقاط ستون فقرات هستند؛ یکی به خاطر احتمال بیشتر آسیب به نخاع در ضایعات فقرات گردنی و دیگری به خاطر شانس بیشتر بروز ناتوانی دایم به شکل درد و سفتی گردن، نکته جالب دیگر افزایش شیوع نیمه دررفتگی ها و رگ به رگ شدن گردن در تصادفات جلو به عقب افتادگی (Whiplash injury) است که علی رغم خفیف بودن اختلالات ساختاری ایجادشده، از میزان ناتوانی ایجادشده بالایی برخوردارند.آسیب های فقرات گردنی در موارد زیادی همراه با آسیب های سر هستند که همین مسئه می تواند باعث نادیده گرفته شدن آنها شود. بنابراین در تمام موارد آسیب به سر (head injury) وضعیت گردن از لحاظ وجود آسیب حتما بررسی گردد. در بیماری که آسیب سر دارد و هوشیار نیست، باید فرض کرد که آسیب گردن هم وجود دارد تا اینکه خلافآن اثبات شود. تفسیر رادیوگرافی های گردن معمولاً مشکل بوده و باید با احتیاط صورت گیرد. علت این مساله، نامنظم بودن شکل مهره های گردنی و هم چنین قرارگرفتن سایه های زواید این مهره ها روی هم میباشد. به همین خاطر معمولاً فقط به نمای لترال و قدامی - خلفی اکتفا نمی شود. میتواند عدم ثبات را نشان دهد. نمای مایل " درجه۴۵ برای دیدن سوراخ های بین مهره ای و زاوید مفصلی مهره ها مفید است. این نما باید از سمت چپ و راست گرفته شود زیرا گاهی دررفتگی یا نیمه دررفتگی های مفصل بین مهره ای طرفی، به شکل یک طرفه ایجاد می شوند. نمای دیگر، نمای دهان باز  (open mouth) خصوصاً dens کاربرد دارد. به طور خلاصه مکانیسم های آسیب در فقرات گردن عبارتند از:1- تنهایی معمولاً باعث شکستگی گوه ای" مهره می شود.فلکسیون - روتاسیون می تواند باعث نیمه دررفتگی، دررفتگی و دررفتگی - شکستگی شود. هر دوی این مکانیسم ها میتوانند بدون آسیب استخوانی باعث جابجاشدن دیسک بین مهره ای بشوند. ۲ - هایپراکستانسیون میتواند باعث بروز شکستگی در کمان عصبی" مهره - خصوصاً در اطلس و اکسیس و یا شکستگی زایده ادونتوئید شود. گاهی این مکانیسم می تواند باعث پارگی لیگمان طولی قدامی و یا آنولوس فیبروزوس شده و باعث جابجایی جسم مهره به سمت قدام بشود. این مکانیسم در فقرات گردنی مبتلا به DJD، خطر فشار به نخاع دارد Central cord syndrome)3- فشار عمودی به ستون فقرات می تواند باعث خردشدن " جسم مهره و یا شکستگی حلقه مهره اطلس بشود. اگر لیگمان طولی خلفی فقرات گردنی سالم باشد، شکستگی یا دررفتگی را پایدار، مینامیم. معمولاً آسیب به این لیگمان در روتاسیون شدید دیده می شود. در یک شکستگی پایدار، احتمال ایجاد جابجایی بیشتر از آنچه در هنگام آسیب ایجاد شده نیست، امّا در شکستگی های یا دررفتگی ها ناپایدار، احتمال بروز جابجایی بیشتر وجود دارد بنابراین در این نوع از شکستگی ها و یا دررفتگی ها ایجاد بی حرکتی گردن - با روش مناسب - ،ضروری است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد