راه کارهایی مفید برای درمان آروغ…


راه کارهایی مفید برای درمان آروغ…

راه کارهایی مفید برای درمان آروغ...

تسکین آروغ

بعضی افراد عادت دارند که بعد از تناول غذای روزانهمرتب آروغ بزنند. این عمل را هواخوری می نامند که ادامه ی آن باعث گشادی معده خواهد شد ضمن اینکه برای خود او و اطرافیانش عمل ناپسندی به شمار می رود. این مرض نزد کسانی که غذا به تعجیل می خورند و هنگام صرف غذا و جویدن، دهان خود را نمی بندند یا هنگام غذاخوردن صحبت می کنند یامایعات گازدار می نوشند، بیشتر پیش می آید، به اینشکل غذاخوردن و یا صحبت کردن مقداری هوا وارد معده میشود که ایجاد آروغ میکند.

درمان گیاهی آروغ

  • لذا به عنوان درمان اولاً نکات فوق را کاملاً رعایت و مقداری بادیان و گل قند را مخلوط، بسایید و بعد از هر غذا کمی از آن میلکنید
  • هل قرابی را نرم بسایید و بعد از هر غذا کمی از آن را با مقداری گلاب مخلوط کنید و بخورید.
  •  هر روز ۱۰ گرم برگ نعناع خشک یا چند شاخه نعناع تازه را بجوشانید و آب صاف کرده  آن را سه قسمت کنید و پس از هر غذا یک قسمت از آن را بنوشید.
  •  پونه ی خشک و هل قرابی را با هم بسایید و بعد از هر غذا کمی از آن را با مقداری گلاب مخلوط کنید و بخورید.
  •  افسنطین، سنبل رومی، آبنوس، اذخرمکی، شوید، تخم کرفس، کرویا، زیره، مشک، دار فلفل، سیر همه را با هم یا چند عدد از آنها را بسایید و با مقداری عسل و سرکه مخلوط کنید و بخورید.
  •  پرسیاوش و نعناع را به طور مساوی بجوشانید و آب آن را پس از هر غذا یک فنجان بنوشید.
  •  بعد از غذا ۱ مثقال کندر خوراکی و ۱ مثقال زیره سیاه را مخلوط بسایید و کفلمه کنید.
  •  زنجبیل و فلفل سیاه از هر کدام نیم مثقال، برگ سداب و گل ارمنی از هر کدام ۱ مثقال همه را بکوبید و بعد با یک فنجان عسل مخلوط کنید و سه بار در روز بخورید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد