رایج ترین روش بررسی بارداری ها از نظر سندرم دان


رایج ترین روش بررسی بارداری ها از نظر سندرم دان

رایج ترین روش بررسی بارداری ها از نظر سندرم دان

 یک سونوگراف ماهر می تواند از علایم نامحسوسی برای کمک به تفکیک انواع گوناگون دوقلوها استفاده کند. سونوگراف تعیین می کند که آیا دوقلوها دارای دو جفت جداگانه اند یا نه، و موضوعی که اهمیت کمتری دارد، در واقع یک تخمکی یا دوتخمکی بودن آنها را تعیین می کند. تعیین نوع تشکیل جفت یک کوریونیکی یا دو کوریونیکی) در سه ماهه ی اول، آسان تر و در سه ماهه ی دوم یا سوم مشکل تر است از آنجا که انواع گوناگون دوقلوها با خطرات و مشکلات متفاوتی مرتبطند، اطلاع از نوع دوقلویی از اهمیت زیادی برخوردار است.اگر علایم سونوگرافی مبهم، و وضعیت پزشکی حاکی از اهمیت تشخیص نوع دوقلویی به طور خاص باشد، با انجام آمنیوسنتز می توان برای بررسیهای خاص پاسخ این سؤال را داد. به این آزمایش ها مطالعات تخمیدگی گفته می شود و به یک آزمایش پیشرفته، مانند آمنیوسنتز،نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS) یا نمونه برداری از خون جنین (به فصل ۸ رجوع کنید) نیاز دارد.بررسی سندرم دان در بارداری های دوقلو یا بیشتر سال های بسیاری، رایج ترین روش بررسی بارداری ها از نظر سندرم دان (منگولیسم)، اندازه گیری شاخص های خون مادر در هفته ی ۱۶ بارداری بود (فصل ۸). دقت این آزمایش برای دوقلوها همچنان مناسب است، ولی برای سه قلوها یا بیشتر، در نهایت کمکی نمی کند. روش تازه تر در بررسی سندرم دان در سه ماهه ی اول دوران بارداری،شفافیت پشت گردن، فصل ۸) به خصوص برای مادرانی که دوقلو باردارند، امیدبخش است، زیرا دکتر میتواند از هر جنین میزان شفافیت پشت گردن را به دست آورد. بنابراین خطر داشتن سندرم دان مختص به خود آن جنین است. با وجود این، قضاوت راجع به نقش دقیقی که شاخص های سرم در خون مادر در این شرایط ایفا می کند هنوز ناممکن است. می تواند در مورد دوقلوها کمک کند، ولی برای سه قلوها یا بیشتر، احتمالا مؤثرترین روش تنها اندازه گیری شفافیت پشت گردن خواهد بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد