رحم عضوی در عقب مثانه و جلو رکتوم و گلابی شکل


رحم عضوی در عقب مثانه و جلو رکتوم و گلابی شکل

رحم عضوی در عقب مثانه و جلو رکتوم و گلابی شکل

 زهدان یا uterusا، عضوی در عقب مثانه و جلو رکتوم و گلابی شکلی است که به دو زاویه فوقانی آن، لوله رحم وارد شده از زاویه دیگر به واژن باز می شود. از نظر تشریحی ۳ قسمت طاق (funduS)، جسم (Corpus) و گردن (Cervix) و از نظر بافت شناسی سه طبقه دارد: (ساختمان طاق و جسم شبیهند ولی در ساختمان گردن، مخاط کمی تغییر میکند). ۱- مخاط یا اندومتریوم: A) پوشش سطحی (منشور ساده مژه دار و یا مترشحه که در طاق و جسم، هر ماه به علت قاعدگی دچار تغییراتی میشود، مخاط اندوسرویکس پوششی مشابهی دارد، ولی دستخوش این تغییرات نمی شود، مخاط اگزوسرویکس از نوع مطبق سنگفرشی غیرشاخی (مانند واژن) است.
  1. B) غدد: در طاق و جسم رحم گلیکوژن و ماده موکوئید تراوش می کنند و بسیار شبیه اپیتلیوم سطحی طاق و جسمند. غدد اندوسرویکس ترشحات موکوسی داشته، واژن را مرطوب نگه می دارد و در زمان حاملگی افزایش مییابد. با مسدودشدن این غدد و تجمع ترشحات آن، فولیکول یا تخم یا کیست نابوت ایجاد میشود.
  2. C) آستر مخاط با رشته های رتیکولار و فیبروبلاستهای ویژه، رحم زیرمخاط ندارد
 ۲- طبقه عضلانی یا میومتریوم: رشته های عضلانی صاف که ۴ طبقه دارند، در ۱ و ۴ رشته ها اکثراً طولی و ۲ طبقه میانی حلقوی و پر عروق است، ولی در مقاطع عضلات درهم دیده میشوند. این عضلات در ایجاد دردهای زایمانی و تولید نیروی زایمانی مؤثرند. ۳- طبقه خارجی یا پری متریوم: صفحه  سروزی (صفاقی) که تمام سطح خارجی رحم را به جز سطح قدامی (مجاور مثانه) پوشانده و در این ناحیه بافت ادوانتیسی دیده میشود. عضلات در گردن رحم ۳ طبقه (طولی - حلقوی - طولی) دارند ولی سلولی عضلانی و رشته ارتجاعی کم و برعکس، کلاژن زیاد دارند.  عادت ماهانه یا قاعدگی (Menstruation)، پنج مرحله ترمیمی، تکثیر (استروژنی)، ترشحی (لوتئال یا پروژسترونی) کمخونی و مرحله قاعدگی دارد. در اندومتریوم از سطح به عمق، سه طبقه متراکم اسفنجی  Basal slaus (spongy. I.)   و پایه ای (compact layer) وجود دارد.  به مجموعه طبقه متراکم و اسفنجی، طبقه کاری یا functionall گفته می شود که در مرحله قاعدگی، بر اثر نکروز ریزش می کند، ولی طبقه BaSalسالم میماند. در مرحله قاعدگی، شرایین حلقوی، منبسط وست شده، از دیواره آنها و موئینه های آزرده، خون غیرقابل انعقاد به داخل آستر مخاط نفوذ میکند و در کیسه های وسیع جمع می شود.  وریدها با عمل رفلکس در خونروی شرکت میکنند و بعد این کیسه ها و مقداری از مخاط رحم شامل طبقه functional ریزشی میکند. این خون به علت آنزیمهای پروتئولیتیکی که دارد، منعقد نمی نشود. مقدار استروژن در مرحله خونریزی حداقل و در مرحله تکثیری، حداکثر است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد