رعشه با لرزش


رعشه با لرزش

رعشه با لرزش

رعشه حرکتی ، است غیرارادی که در اعضایی که ارادی نامیده می شوند به وجود میآید مثل حر کت  غیرارا دی در دست ها.رعشه ای که در پیران و لرزشی که در طرف چپ بدن به وجود می آید غیر علاج است.

علت لرزش

رعشه در بیمارانی که مدتی از مرض آنها گذشته باشد دیده می شود و نیز در کسانی که زیاد نزدیکی کنند، مخصوصاً با شکم پر و در افرادی که همیشه می ترسند و تحت استرس و هیجان دائمی هستند به وجود می آید. نیز مردمی که خجالتی هستند پس از چندی به لرزش مبتلا خواهند شد. درمان: در صورتی که در تعقیب یک بیماری به وجود آمده باشد پس از اینکه بیماری از بین رفت لرزش خوب می شود، اگر در تعقیب نزدیکی زیاد پیدا شده باشد باید به تقویت بدن کوشید و عمل را قطع کرد. اگر بعد از ناراحتی های روحی پیدا شده باشد باید به دلجویی و تسکین آلام بیمار کوشید و در صورت وجود ضعف عمومی از ماء الاصول میتوان استفاده کرد. ایارج فیقرا و اسطو خودوس مؤثر بوده، شستن عضو با محلول گوگرددار مفید است (حمام چشمه های گوگردار نیز دارای همین خاصیت است).

رعشه در مزاج بلغمی

در این جا از جوشانده ۵ گرم زوفا، روزانه که خیلی مفید است می توان استفاده نمود. یا از: عاقرقرحا ۵ گرم ایارج فیقرا ۲۰ گرم دارچین ۵ گرم سگبینج ۵ گرم شحم حنظل ۵ گرم پس از نرم کوبیدن در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند.نسخه: این دارو در صورتی که بیماری مقاوم باشد بایستی به کار برده شود.میخک ۵ گرم هیل غرابی ۵ گرمجوزهندی۵ گرم عود هندی ۵ گرم بسباسه ۵ گرم بسباسه ۵ گرم جلدوار ۵ گرم مرمکی ۵ گرم خولنجان ۵ گرم فرنجمشگ ۱۰ گرم پوست نارنج ۱۰ گرم اسطو خودوس۱۰ گرمتخم ریحان ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته، روزی سه قاشق مرباخوری میلنمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد