previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

رفتار درمانی ترک اعتیاد چگونه است؟!


رفتار درمانی ترک اعتیاد چگونه است؟!

رفتار درمانی ترک اعتیاد چگونه است؟!

 

رفتار درمانی، بیماران را در مقابله با میل مصرف مواد کمک کرده و به آنها یاد می دهد چگونه از آن بپرهیزند. همچنین بیماران را کمک میکند تا در صورت عود چه کار کنند. هدف رفتار درمانی تغییر رفتار بیماران و کمک به آنان برای زندگی سالم تر است. چندین نوع رفتار درمانی وجود دارد.

رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی نه تنها با رفتار، بلکه با شیوه ی اندیشیدن فرد هم کار دارد. هدف آن کمک به بیماران در درک این موضوع است که چرا در موقعیت های خاصی ، مواد مصرف می کنند و راه های پرهیز از افتادن در این موقعیت خاصی را به آنها یاد می دهد. رفتار درمانی شناختی بر این نظریه استوار است که شیوهی یادگیری ما نقش عمده ای در ایجاد عادات و رفتارهایمان دارد. با یادگیری شیوه های پاسخ دادن در موقعیت های مختلفی که مواد نقش دارند، بیماران میتوانند میل خود برای مصرف آن را «فراموش کرده» و رفتار سالمتری را جایگزین آن کنند. هدف اصلی رفتار درمانی شناختی جلوگیری از بازگشت اعتیاد است.

بیماران یاد می گیرند هوس و موقعیتها (یا آغاز گرما) را که آنها را به مصرف مواد می کشاند بشناسند. راه های جدید پاسخ به این موقعیتها هم به آنها آموزش داده میشود. با یاد گرفتن چگونگی پرهیز از موقعیتهای پرخطر و مقابله با هوس ها، بیمار زندگی بدون مواد را می آموزد. به گفته  مؤسسه ی ملی اعتیاد به مواد ، مطالعات نشان داده اند که راهبردهایی که به عنوان بخشی از رفتار درمانی شناختی ترک اعتیاد آموزش داده می شود تا مدتها پس از پایان درمان هم مفید هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد