رفع درد گلو با توت سیاه (Morus nigra)در طب سنتی


رفع درد گلو با توت سیاه (Morus nigra)در طب سنتی

رفع درد گلو با توت سیاه (Morus nigra)در طب سنتی

توت سیاه (Morus nigra) 

اسامی عمومی دیگر: درخت توت سیاه، توت ترش، توت آغاجی، توت شرابی،mnopنامهای علمی دیگر: موروس نیگرا (.Morus nigra L)نام خانواده: خانوادهٔ توت (Moraceae)نوع  گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: برگ، پوست، میوه.مواد متشکله موثر: ادنین، اسپاراژین، گلوکز، کربنات کلسیم، پروتئین، تانن، مواد رنگی، پکتین تارتاریک و مالیک.خواص درمانی: برگ و میوه به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، رفع دندان دارد. پوست آن به عنوان مسهل و ضد کرم. میوهٔ آن را قبل از رسیدن کامل به صورت غرغره در رفع درد گلو و التهاب مخاط دهان و آفت مفید دانسته اند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پوست ریشه: ضد کرم. برگ: به عنوان پایین آورندهٔ قند خون و برطرف کنندهٔ تب های متناوب و درد دندان، میوه: به عنوان ملین و مسهل توصیه شده است.مقدار و دستور مصرف: پوست و برگ به مقدار ۶-۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. میوهٔ خشک شده به مقدار ۸-۶ گرم.kjioعوارض جانبی و سمیت: ندارد.c-h موارد عدم استعمال: ندارد.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد