روانکاوی,وقت گیرترین نوع روان درمانی


روانکاوی,وقت گیرترین نوع روان درمانی

روانکاوی,وقت گیرترین نوع روان درمانی

  توسط زیگموند فروید ابداع شده است و وقت گیرترین نوع رواندرمانی می باشد. در این روش بیمار هفته ای ۳ تا ۵ بار، معمولاً برای چند ساعت در ضمن چندین سال روانکاوی می شود. بیمار روی کاناپه ای دراز میکشد، و روانکاو دور از دید او بالای سرش روی صندلی می نشیند. بیمار سعی میکند ازادانه هرچه به ذهنش می رسد بگوید (تداعی ازاد) تا بتواند قطار افکارش را هرچه عمیق تر تا ریشه های آن تعقیب نماید. این درمان شامل صحبت درباره رؤیاها و احساس های انتقالی (Tranference) است که در جریان فرآیند برانگیخته می شوند (انتقال عبارت است از پیوستگی ناخود اگاه بیمار به درمانگر به وسیله احساسات و گرایش هائی که در اصلی مربوط به احساسات و گرایش هایی می شود که ان شخص در اوایل زندگی خود نسبت به اشخاصی مهم مثل والدین داشته است). روانکاو برای کمک به بیمار در مرور و حل تعارض ها که غالباً به طور ناخودآگاه بر زندگی او تأثیر میگذارد، از تعبیر و تصریح استفاده میکند. روانکاوی مستلزم این است که بیمار با ثبات، پرانگیزه، سخنگو، و معتقل به روانکاوی باشد. همچنین بیمار باید بتواند بدون پسرفت، پریشانی و رفتار تکانشی استرسی ناشی از روانکاوی را تحمل نماید.روانکاوی در  معالجه  اختلالات اضطرابی (به خصوص  فوبی واختلالات وسواسی - جبری)، افسردگی های خفیف (دیس تایمی)، بعضی از اختلالات  شخصیت و اختلال تکانه ها و پارافلیاها و سایر اختلات جنسی موثر واقع می شود  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد