روده باریک چه نقشی در بدن دارد..؟؟


روده باریک چه نقشی در بدن دارد..؟؟

روده باریک چه نقشی در بدن دارد..؟؟

 این قسمت از دستگاه گوارشی علاوه بر ایجاد پروستاگلاندین دو عمل انجام میدهد. اول اینکه هضم غذا را ادامه میدهد. دوم اینکه عمل جذب انتخابی دارد. عملی اولیه به وسیله آنزیمهایی که از سلولهای اپیتلیال و غده روده باریک ترشح میگردد به انضمام تراوشات پانکراس، کبد و غدد دیگر صورت میگیرد. اما عمل دوم به توسط سلول های پوششی تمام روده انجام می شود که برای افزودن سطح جذبی در سه حالت چین خوردگی پیدا کرده اند.۱- روده باریک در نمای تشریحی، چین های حلقوی یا مارپیچی به ارتفاع ۸ میلیمتر دارد به نام دریچه کرکرنیگ این چین ها که از پیشروی زیرمخاط و مخاط به فضای روده ای ایجاد شده اند در ژژونوم زیاد میباشند و به تدریج کمتر شده تا اواسط ایلئوم ناپدید میشوند.۲- تعداد زیادی برجستگی های انگشتی شکل به نام کرک روده (Willi) به ارتفاع ۰/۵ تا ۱/۵ میلیمتر از سطح چین های حلقوی برآمده اند. پوشش کرک ها از یک طبقه اپیتلیوم منشوری بلند به نام آنتروسیت تشکیل یافته که به وسیله آستر مخاط پشتیبانی می شود. آستر مخاط کرک های روده بافت همبند سستی است که در آن تعدادی میوفیبروبلاست + عضله صاف به نام بروک و یک موئینه لنفی به نام شیلیف دیده میشود. این موئینه لنفی بنبست که از کرک روده شروع میشود پس از هضم غذاهای چرب، محتوی ماده شیری رنگ غلیظی به نام کیلی (Chyle) میباشد. در بین سلول های پوششی کرک ها گاهگاهی سلول جامی شکل (Gobilet) دیده میشود که با تراوش موکوس از هضم خود روده پیشگیری می نماید.۳ - با میکروسکپ الکترونی در سطح آزاد سلول هائی پوشش کرک ها برجستگی های ریزی به نام میکروویلی دیده شده است. بدین جهت سلولهای مزبور را حاشیه مخطط نامیده اند، این میکروویلی ها که در سطح آزاد هر سلولی لااقل ۲۰ عدد چین ایجاد نموده اند دارای آنزیم فسفاتاز قلیایی میباشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد