روشهای معمول جستجوی انواع خاص سرطان


روشهای معمول جستجوی انواع خاص سرطان

روشهای معمول جستجوی انواع خاص سرطان

 در روشهای تشخیص نوین عبارتند:سرطان مثانهآزمایش ادرار، سی تی اسکن، رادیوگرافى وسونوگرافی.سرطان روده بزرگمعاینه راست روده، سیگموئیدوسکوپی (درون راست روده با استفاده از لوله ای دارای چراغی متصل به سر آن معاینه میشود)، تنقیه باریم (رادیوگرافی روده بزرگ که ناهنجاریهای درون آن را تشخیص میدهد)، کولونوسکوپی (معاینه کل روده بزرگ با لوله ای مخصوص و خم پذیر)، سی تی اسکن.تومورهای مغزیMRI،یا سیتی اسکن مغز و آزمایش خون.سرطان پستانمعاینه شخصی پستان، آزمایش خون، ماموگرافی، رادیوگرافی، سیتی اسکن، اسکن میکند.سرطان گردن زهدانپاپ اسمیر، آزمایش خون، معاینه و/یا نمونه برداری لگن، رادیوگرافی، سی تی اسکن وسیگموئیدوسکوپی هم به تعیین نوع درمان کمک میکنند.سرطان آندومتر (زهدان)نمونه برداری یا پاپ اسمیر آندومتر، معاینه بالینی، کورتاژ، سونوگرافی درون مهبلی، سی تی اسکن و سونوگرافی،کار سینوم سلول های زایشیرادیوگرافی، آزمایش خون، سی تی اسکن و سونوگرافیبیماری هوجکین یا لنفومنمونه برداری از گره های لنفاوی بزرگ شده، آزمایش خون، ارزیابی مغز استخوان بامیکروسکوپ،سرطان کلیهرادیوگرافی سینه، سی تی اسکن شکم، آزمایش نمونه ادرار، بیرون کشیدن نمونهتومور با سوزن ظریف مخصوص، سونوگرافی،لوسمی (سرطان خون) - آزمایش های انواع مختلف لوسمی عبارتند از:لوسمی میلوئید حاد (AML): آزمایش خون، آزمایش مغز استخوان، رادیوگرافی سینهلوسمی لنفوئید حاد (ALL): آزمایش خون، آزمایش مغز استخوان، رادیوگرافی سینهلوسمی میلوئید مزمن (CML): آزمایش خون از نظر بالا رفتن تعداد گویچه های سفید، آزمایش مغز استخوان، بررسی خون و مغز استخوان در زیر میکروسکوپ.لوسمی لنفوئید مزمن (CLL): آزمایش خون از نظر بالا رفتن تعداد گویچه های سفید، آزمایش مغز استخوان، بررسی خون و مغز استخوان در زیر میکروسکوپ.سرطان کبدآزمایش خون (AFP - پروتئین جنینی آلفا)، سونوگرافی یا سیتی اسکن،  MRI، آنژیوگرافی (رگ نگاری). بیرون کشیدن نمونه کبد با سوزن ظریفسرطان ریه (شش)رادیوگرافی سینه، بررسی نمونه خلط، برنکوسکوپی، بررسی میکروسکوپی سلول ها و آزمایش خون، اگر سرطان ریه تشخیص داده شود، سیتی اسکن سینه و اسکنلنفوم غیرهوجکینبیوپسی گره لنفاوی بزرگ شده، بررسی میکروسکوپی خون یا مغز استخوان، سی تی اسکن سینه، شکم و لگن.سرطان مریآندوسکوپی، بیوپسی، آزمایش بلع باریم یا رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی، سونوگرافی درونی و سیتی اسکن یا MRI.سرطان دهانمعاینه دهان و بر رسمی میکروسکوپی سلولهای دهان،سرطان تخمدانمعاینه کامل لگن، سونوگرافی یا سیتی اسکن لگن، آزمایش خون (CA125 ونشانگر تومور CASA). اگر سرطان تخمدان مورد ظن باشد، تشخیص بافتی با استفاده از FNA یا بیوپسی تومور، آزمایش مایع شکم یا عمل جراحی برداشتن تومور انجام میگیرد.سرطان لوزالمعده (پانکراس)سی ت یاسکن یا سونوگرافی، بیوپسی لوزالمعده با سوزن مخصوصی، آندوسکوپی و بیوپسی و ازمایش خون.سرطان پروستاتمعاینه شخصی، رادیوگرافی، سیتی اسکن، بیوپسی، آزمایش خون (PSA- پادگن اختصاصی پروستات) و معاینه انگشتی راست روده. تعیین مرحله سرطان پروستات با سی تی اسکن یا MRI لگن و شکم و اسکن استخوان انجام می شود.سرطان پوست یا ملانوممعاینه پوست توسط پزشک، تغییرات قابل توجه خال یا لکه پوستی، بیوپسی خال در ناحیه گرفتار و آزمایش خون،سرطان معدهآندوسکوپی بیوپسی، MRI، رادیوگرافی پس از خوردن باریم و سونوگرافی درونی،سرطان آندومتر یا زهدان (رحم)معاینه لگن، بیوپسی، پاپ اسمیر و کورتاژ.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد