روش های جلوگیری از بارداری/ قسمت اول


روش های جلوگیری از بارداری/ قسمت اول

روش های جلوگیری از بارداری

 الف - روش فیزیولوژیک در این روش از هیچ وسیله ای استفاده نمی شود و مبنی بر این است که در روزهایی که زن تخمک گزاری می کند از مقاربت خودداری شود.در این روزها به علت وجود تخمک آماده مقاربت اغلب منجر به حاملگی می شود. تخمک گزاری معمولاً بین ۱۲ - ۱۶ دوره ماهانه (تقریباً یک هفته پس از تمام شدن قاعدگی) صورت می گیرد و در زنانی که قاعدگی منظم دارند این دوران تقریباً ثابت است.اول حداکثر ۲۴ ساعت پس از خارج شدن از تخمدان زنده می ماند و اسپرماتوزوئید ۴۸ الی ۷۲ ساعت در مجرای تناسلی زن زنده است. از این جهت به نظر می رسد که در هر دوره ماهانه زن، فقط ۴ روز احتمال حاملگی وجود دارد.برای اطمینان بیشتر تا دو سه روز قبل و بعد از این روزها را نیز احتیاط می کنیم. بنابراین در حدود ۳ روز پس از اتمام قاعدگی و در حدود ۷ روز مانده به قاعدگی بعدی روزهائی است که می توان مقاربت کرد. بدون اینکه حاملگی صورت گیرد.از نظر تئوری این روش یک راه ایده آل برای جلوگیری از بارداری است ولی عملاً این روش به عللی که در زیر ذکر می شود قابل اطمینان نمی باشد.- تعداد خانم هائی که دوره عادت ماهانه منظم دارند، کم است اغلب زنها معمولاً قاعدگی با چند روز جلو و یا چند روز عقب می افتد، بخصوص پس از زایمان یا سقط در سال های اول شروع قاعدگی و همچنین نزدیک دوره یائسگی این نامرتبی بیشتر دیده می شود.۲- وسیله ای که به طور دقیق موقع تخمک گزاری را تعیین کند وجود ندارد.۳ - یکی از روزهایی که همسر میل جنسی دارد، معمولاً وسط دو قاعدگی و مقارن با تخمک گزاری است و محدود کردن نزدیکی به روزهای بعد و یا قبل از قاعدگی فیزیولوژیک نیست و گاهی منجر به عدم ارضای میل جنسی همسر می شود.۴ - در موقع هیجانات روحی مثلاً اوج لذت جنسی ممکن است تخمک گزاری در خارج از موقع معمول انجام شود. برای زنانی که قاعدگی نامرتب دارند، دو روش زیر برای تعیین روزهای تخمک گزاری که روزهای باروری نامیده می شود و احتمال بارداری زیاد است وجود دارد:- به روش تعیین روزهای باروریزنان باید به طور دقیق تاریخ قاعدگی های گذشته را برای مدت چند ماه و حتی چند سال داشته باشند. برای حصول این منظور لازم است که هر زنی تقویمی داشته باشد که روزهای شروع و خاتمه هر دوره ماهانه را در آن یادداشت کند. از روی این یادداشتها اولین روز باروری به وسیله کم کردن ۱۶ روز از روزهای کوتاه ترین دوره ماهانه تعیین می شود و آخرین روزی که احتمال بارداری وجود دارد به وسیله کم کردن ۱۰ روز از روزهای طولانی ترین دوره ماهانه تعیین می گردد. طبق این فرمول حداقل ۱۰ روز وسط، دورهٔ باروری محسوب می شود و بنابراین باید از مقاربت در این ایام خودداری نمود. با این ترتیب مثلاً برای بانوئی که کوتاه ترین دوره ماهانه ۲۶ روز و بلندترین آنها ۳۰ روز است. اولین روزی که احتمال باروری وجود دارد؛ ۷ روز (۷ = ۱۹ - ۲۶) پس از شروع و آخرین روز؛ ۲۰ روز (۲۰ = ۳۰-۱۰) پس از شروع قاعدگی دوره باروری است.ادامه روش های جلوگیری از بارداری قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد