روش های خون سازی در بدن


روش های خون سازی در بدن

روش های خون سازی در بدن

 در بدن اشخاص بالغ، گلبول قرمز و گرانولوسیت ها و پلاکت ها معمولاً در مغز استخوان پهن ساخته میشوند و تک هسته ای ها معمولاً از بافتهای لنفاوی به وجود میآیند. عده ای از مؤلفین معتقدند که سلولهای خونی از هموسیتوپلاست به وجود میآیند و این سلول را به نام سلول ریشه (stem cell) مینامند. عدهای دیگر از دانشمندان اخیراً اظهارنظر کرده اند که در مغز استخوان، سلول ریشهای است به نام CPU که مخفف کلمه Colony forming unit میباشد. این سلول هنگامی که اریتروسیت میسازدCPU-E نام دارد و زمانی که گرانولوسیت تهیه میکند، CFU -G خوانده میشود. ۱ - اریتروسیت سازی (Erythropoiesis) (CFU-E)= هموسیتوپلاست - » پرواریتروبلاست - » بازوفیلیکا اریتروبلاست -> پلی کرومانوفیلیک اریتروبلاست -> نرموبلاست " * رتیکولوسیت -> اریتروسیت.2-این تولیدمثل از سلول ریشه تا ایجاد گلبول قرمز سیار درخون را Erythropoiesisمی نامند و عامل محرک تھیه گلبول قرمز، هورمون Erythropolictin میباشد که بر اثر کاهش اکسیژن، پیش ساز آن از کلیه تراوش میگردد و از راه خون به مغز استخوان رفته سنتر  هموگلبین و دیفرانسیه شدن سلول ریشه را تحریک می کند اریتروپویتین اعمال زیر را انجام میدهد: ۱) سنتز هموگلوبین را تشدید میکند ۲) در مغز استخوان بر رویسلولهای سازنده گلبولهای قرمز اثر نموده و با تحریک آن اریتروسیتاسازی را تشدید میکند.گرانومیت سازی3)(CFU-G) = اهمو سیتوپلاست -> پرومیالوسیت –* میلوسیت - * متامیلوسیت - » نوتروفیل و اسیدوفیل و بازوفیلبه هر حال هنوز معلوم نیست که محرک گرانولوسیت سازی مغز استخوان چیست؟ بعضی تصور میکنند شایدeukopolictinما باشد.۴)لنفوسیت سازی (Lymphopoiesis)stem cellالف) تېمولری -->T_لنفوسیت --> سلول یادگار + سلول اجراکنندهب) عضو ناشناخته - » Bلنفوسیت -» سلول یادگار با پلاسموسیت (مغز استخوان)موسیتوبلاست - » مگاکاریوبلاست --> ترمیوسیت سازی بایدThrombOpoictin باشد.اخیراً اظهار نظر شده است که در سلولهای لوسمیک ژن های(Growth regulated genes) تنظیم کننده رشد کنترل تزاید سلولهای خونی به هم خورده است.هر مگاکاریوسیت حدود ۶ پیش پلاکت (prOplatellets) تولید میکند و روی هم رفته هر مگاکاریوسیت می تواند حداکثر ۸۰۰۰ پلاکت بسازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد