زخم کهنه عفونی – قانقرایا – جذام – سالک را چگونه باید درمان کرد؟


زخم کهنه عفونی – قانقرایا – جذام – سالک را چگونه باید درمان کرد؟

زخم کهنه عفونی - قانقرایا - جذام - سالک را چگونه باید درمان کرد؟

-مقداری گزنه را کوبیده و با نمک روی زخم ضماد نمایند و یا جوشانده برگ آن با کمی نمک همچنین در گزش سگ زخم سرطان خوره ای مفید است.-بذر ترب با سرکه جهت از بین بردن آثار غانقرایا و زخم های عصبی مفید است. - خوردن اسفند، خرفه، برگ چغندر در رفع خوره مؤثر است.-در بعضی از ناراحتی ها جذام از شیره حاصل از میان بر میوه قرص کمر آناکاردیوم اکسید نتال (تیره پسته) استفاده به عمل می آید.- ریشه زنبق در مدوای قرحه پلید مفید است ناسورها را به هم آورد و حتی اگر گرد آن استعمال شود گوشت را باز می رویاند و استخوانها را با گوشت سالم می پوشاند.-هوفاریقون (هزار چشم) ضماد برگ آن در علاج سوختگى خوب است و زخمهای بزرگ را بهم آرد و قرحه پلید را دو است.-همه انواع هلیله در معالجه جذام مفیدند.- ریشه لوف و برگ فیلگوش (لوف پیچیده ) تیره کدو Colocasia antiquarum (میوه نوعی شبیه اسکاچ ظرفشوئی است) در ورم ها و زخم های پلید و با روغن گل در خوره و سرطان بینی و چرک گوش و تخم آن (شبیه تخم کدو است) علاج هر نوع جوش و زخم بینی است حتی اگر سرطان باشد.-گوشت مارو جوجه تیغی در علاج جذام مفید است. - درخت اوجا (از تیره نارون) جوشانده پوست و پماد حاصل از عصاره پوست در روغن خوراکی و موم در جذام التیام زخمهای عادی، سودا، روماتیسم و نقرس (خوراکی)، خناریز و رفع ترشحات مهبل مفید است و اثر قاطع حتی در رفع-أنوع دیر علاج بیماریهای پوستی دارد پنبه آلوده به جوشانده پوست و برگ در خت  یا  ضماد حاصل از برگ له شده:گرد پوست درخت برای گری چرکین یا به زخم ها نهفته مفید است. و زخم ها را بهم آرد ریشه و برگ آن را بپزند و بر استخوان شکسته مالند سودمند آید.-از  ریشه گیاه استبرق یا عشر تیره استبرق در برخی از نواحی هند و مالزی در مداوای جذام Elephantiasis و برخی بیماریهای جلدی مانند سوداء و رفع اولسرهای سفلیسی (معروف به جیوه گیاهی است) استفاده به عمل می آورند. -شیرابه گیاه عشر (Calotropis gig)سمی است.-گل گندم: گویند اگر این گیاه را با پاره گوشتها بپزند گوشت را گرد هم آرد زخم های تر را پاک کنند زخم کهنه را کبره می گذارد قرحه های گود و زخم های بد را دو است. -خاکستر آب انجیر زداینده و خشک است قرحه پلید را شفا دهد در علاج قرحه بزرگ و گود شده سودمند است زیرا گوشت تباه را در قرحه می زداید و گوشت درست می رویاند. -آبی که خاکستر چوب انجیر در آن مکرر است زخم گندیده کهنه را پاکیزه کند و زیاده گوشت فاسد را می خورد.-ضماد ریشه سریش (تیره آلاله) با درد شراب در علاج قرحه چرکین و بدخیم نافع است. -ریشه اشنان (غاسول، صابونی) از تیره گل میخک اطبای قدیم ایران و عرب آن را در درمان جذام ، سرطان، و سودا ، و اگزاما مفید است -جوشانده پوست و برگ درخت اوجا (تیره نارون) ضماد برگ له شده درمان جذام و التیام زخم عادی و سوداء مفید است. -ریشه جا شیر با عسل علاج قرحه مزمن و آتش پارسی است شکوفه اش چاره ساز زخم و  جوش است -خارسک آمیخته با عسل در علاج قرحه گندیده و باز رویانده گ شت مفید است.-در رفع ناراحتیهای پوستی بو اسیر و آسم، مدر، تصفیه کننده خون، رفع خارش و جرب رفع سرفه در رفع سیلان منی مصرف می شود. -صمغ انگدان، بزر گزنه زراوند غلتان (زر آوند ماده) و برگ شفتالوهر یک، یک جزء زنگار نیم جزء همه را در هم قاطی کن و در آب بسای تا مانند عسل پر مایهشود آن را بر جای زخمی شده و پیرامون آن بمال -سیماهنگ یا افشره سیماهنگ را بر قرحه بمالی و بپاشی خوب است.(قثاء الحمار یا خیار خر)

درمان قرحه پلید

-گیاه خلال دندان و زر آوند با کمی عسل و سرکه باید توسل جست س-قز درخت بنه با هم وزنش روغن گل با روغن حیوانی خوب است. -بیخ سوسن با عسل خوب است.-آرد گاودانه خشکه گیاه جواشیر خوابند.-ته نشين روغن زيتون عسل و زاج بلوری (شب)هر یک، یک جزء متساوی در هم بسرش و بر قرحه بگذار سفیداب و مریم نخودی (اربه) در هر یک، یک جزء را در هم قاطی کن و بر قرحه بگذار اگر دیدی که چرک و پلیدی بسیار زیاد است گندنای بیابانی (تره بیابانی ) را با عسل مخلوط کن و بر قرحه بگذار که بسیار مفید است. -زیتون نمک زده را بکوب و بر قرحه بگذار که داروی خوبی است.-اگر قرحه خوره است و عفونت دارد آب دریا و غیره را که در علاج قرحه متعفن و پلید ذکر می کنیم استعمال کن بعد از پاشیدن آب داروئی بهترین علاجش داروهای گیرنده خشکاننده از قبیل پوست انار، عدس، برگ درخت مصطکی، بزر گل خرنوب مصری و میوه مورد است.-برگ گیاه ترشک و شاخه های گیاه ترشک را در شراب بپز و بر قرحه بگذار. -گل رومی را با با سرکه با اسکنجبین بسرش و قرحه بگذار.-سوخته کدوی خشکیده را بر قرحه بگذار. -گیاه بارهنگ با قاووت را در هم بسرش و بر قرحه بگذارند.-برگ سبز زیتون را بر قرحه بگذار.-زرآوند، بیخ کلم، بیخ چغندر بیخ سیماهنگ و بزر کتان سائیده مخلوط با زاج سفید همه خوبند -گیاه آویشم را با مویز بکوبند یا گیاه آویشم را با انجیر یا برگ درخت انجیر بکوبند. -پیاز دشتی (پیاز موشی) را با عسل بپزند و بر قرحه گذارند.-کلم و عسل را معجون کنند و بر قرحه گذارند.-سوخته کدوی خشکیده و برگ سبز درخت زیتون را با هم بکوبند و در هم بسرشند و بر قرحه گذارند- داروی کاغذ سوخته، انزروت و سوخته کدوی خشکیده یا پشم ناشسته سوخته یا خاکستر برگ سرو یا برگ خیار در معاله قرحه متعفن مفیدند.-بیخ هوه چوبه: پوست تخم مرغ حرارت دیده (بسیار قوی تر از پوست تخم مرغ عادی است.) -الاکلنگ پخته در سرکه در علاج قرحه ناصور ذکر شده.-بابونه کاذب یا اقحوان کوچک روی زخم بدخیم ضماد شود. -گل بابونه با چهار برابر آن روغن زیتون خیس کرده و در آب بجوشانند تا آب تبخیر شود بعد صاف کنید روغن بدست آمده را مصرف کنید برای زخم های آبکی مفید است. -ضماد بزرغازیاقی باز کننده زخم و پاک کننده جای زخم استادامه این مطلب را می توانید در قسمت  دوم مشاهده نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد