زمان رویش دندان های شیری و دائمی 


زمان رویش دندان های شیری و دائمی 

زمان رویش دندان های شیری و دائمی 

 

جوانه های دندانهای دائمی زیر ریشه دندانهای شیری بوده و به رشد و تکامل خود ادامه می دهند. بتدریج دندانها شیری جای خود را به دندانهای دائمی جانشین خود میدهند.

سنین ۶ تا ۱۲ سالگی که هم دندانهای شیری در دهان وجود دارد وهم دائمی، دوره دندانهای مختلط نامیده میشود. این دوره هم از نظر حفظ سلامت دندانها و آینده کودک حائز اهمیت خاصی است.

دوره ای است که از یک طرف دندانهای شیری بتدریج افتاده و جای خود را به دندانهای دائمی جانشین میدهند و از طرف دیگر استخوانهای فکین و صورت کودک به سرعت در حال رشد و تکامل میباشد؛ بعلاوه دندانهای شیری و دندانهای دائمی تازه رویش یافته در این دوره سنی نسبت به پوسیدگی بسیار حساسی بوده و بسرعت خراب شده و نیاز به ترمیم پیدا میکنند. بازیگوشی و سهلانگاری کودکان از یک طرف و غفلت والدین از طرف دیگر مزید بر علت شده و موجب پوسیدگی و از بین رفتن بسیاری از دندانها در این دوره سنی میگردد.

درباره زمان افتادن هر دندان شیری و رویش دندان دائمی در فصول بعد بحث خواهد شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد