زمین دو چه خصوصیاتی باید داشته باشد..؟


زمین دو چه خصوصیاتی باید داشته باشد..؟

زمین دو چه خصوصیاتی باید داشته باشد..؟

زمین دو  

به طرف پایین دویدن از سراشیبی تپه ها میتواند موجب مشکلاتی در مفصل زانو شود، زیرا وزن بدن عمدتأ عقب تر از محور عمودی زانو عبور میکند و عضلهٔ چهارسرران برای حفظ مفصل زانو، فشار و نیروی زیادی را متحمل میشود.در حین پایین دویدن از سراشیبی تپه ها، میزان خم شدگی زانو افزایش مییابد و از طرف دیگر حرکت خالصی، جذب نیرو و انقباض عضلهٔ چهار سر ران و نیروی وارد بر مفصل پاتلو - فمورال نیز افزایش مییابد. پایین دویدن و بالادویدن از تپه ها با صدماتی همراه است. هیچ ارتباطی بین میزان بروز صدمات و زمینی که دویدن بر آن انجام می شود، وجود ندارد. دویدن از تپه ها به طرف پایین میتواند موجب بروز درد مفصل پاتلو - فمورال و سندرم سایش باند لیلی و تیبیال شود. دویدن زیاد از تپه ها به طرف بالا میتواند موجب بروز مشکلاتی از قبیل التهاب فاسیای کف پایی و التهاب اطراف تاندون آشیل شود.

سطحی که بر روی آن می دوند

سطحی که عمل دویدن روی آن انجام می شود ممکن است حائز اهمیت باشد. بعضی از سطحها ممکن است شیوع و امکان صدمات را در بعضی فعالیتهای ورزشی خاصی تا حد ۳ تا ۴ برابر افزایش دهند.دویدن برروی سطح سفت از قبیل آسفالت یا بتون، که سبب شوک مکانیکی و بنابراین اعمال بار و فشار بیش از حد بر مفاصل و تاندون ها می شود، ممکن است با بروز صدمات ورزشی بالاتر همراه باشد. از سوی دیگر، دویدن بر روی یک سطح خیلی نرم سبب حرکت بیش از حد مفاصل، خستگی عضلانی و احتمالاً صدمات ناشی از استفادهٔ مفرط میشود.استفاده خاک اره برای کف، بسیار عالی است  دویدن بر روی سطوح مصنوعی یا ناصاف یا بر روی یک جادهٔ لغزنده نیز می تواند سبب صدمات ناشی از استفاده مفرط شود. دویدن بر روی یک سطح پشته دار (ناهموار) یا بر روی قوس جاده و در یک جهت، میتواند به عنوان عاملی برای ایجاد فشار غیرطبیعی بر روی یک طرف بدن، محسوب شود.به طوری که عملاً اختلاف در طول اندام ایجاد می شود که ممکن است به سندرم سایشی باند ایلیوتی بیال یا بورسیت تروکانتریک بینجامد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد