زوش های درمانی پارگی لیگمان های عرضی زانو…


زوش های درمانی پارگی لیگمان های عرضی زانو…

روش های درمانی پارگی لیگمان های عرضی زانو...

پارگی لیگمان های عرضی

پارگی لیگمان های عرضی زانو می تواند به تنهایی و یا به همراه پارگی لیگمان های داخلی یا خارجی زانو رخ دهد. نیرویی که باعث اکستانسیون بیش از حد (hyperextension) زانو شود باعث پارگی لیگمان عرضی قدامی خواهد شد، برعکس فلکسیون بیش از حد (hyperflexion) باعث پارگی لیگمان عرضی خلفی می شود.

اصولاً این لیگمان ها از لغزش بیش از حد تیبیا به جلو و عقب فمور جلوگیری میکنند. در صورتی که لیگمان عرضی قدامی دچار پارگی شده باشد، و زانو در فلکسیون "۹۰ باشد می توان تیبیا را به سمت جلو کشید، که این جلو آمدگی تیبیا بسیار بیشتر از حالت طبیعی است. (anterior draw test) این مساله را حتی در فلکسیون حدود ۱۰ الی ۲۰ درجه زانو هم می توان مشاهده کرد که به آن (Lachman test) .اطلاق می شود در پارگی لیگمان عرضی خلفی، وارد آوردن فشار باعث حرکت بیش از حد طبیعی تیبیا به سمت خلف خواهد شد. در این شکل آسیب حتی با نگاه از کنار به زانو واضحاً جابجاشدگی تیبیا به سمت خلف مشهود است. 

 درمان پارگی لیگمان عرضی قدامی

در این شکل از آسیب معمولاً تمایلی به بخیه کردن سریع و فوری لیگمان پاره شده وجود ندارد، زیرا این عمل نتایج درمانی خوبی در پی نداشته است. اکثر جراحان صبر می کنند و در صورتی که بعد از یک دوره طولانی بازتوانی ناتوانی شدیدی باقی مانده باشد به طور ثانویه لیگمان را ترمیم می کند

 درمان پارگی لیگمان عرضی خلفی

در این موارد نیز تنها در صورت وجود ناتوانی شدید از ترمیم جراحی استفاده میشود. پس به طور خلاصه در پارگی لیگمان عرضی قدامی، هنگامی که زانو در فلکسیون ۹۰۰ میباشد می توان تیبیا را نسبت به حالت نرمال بیشتر از حالت عادی به سمت جلو کشید" این عمل را در فکسیون ۱۰ تا ۲۰ درجه هم می توان انجام داد.

در پارگی لیگمان عرضی خلفی، علاوه بر این که تیبیا را میتوان بیش از حالت عادی روی فمور به سمات عقب راند، هم چنین شکل زانو - در نگاه از کنار - تغییر کرده به نحوی که قسمت بالایی تیبیا به سمت عقب رانده شده است. برای درمان پارگی لیگمان عرضی ابتدا صبر می کنیم و در صورت وجود ناتوانی زیاد بعد از درمان کنزرواتیو ترمیم آن با جراحی صورت میگیرد.

گاهی نیروی وارد آمده به لیگمان های عرضی زانو باعث کنده شده تکه ای از استخوان در محل اتصال لیگمان به قسمت اینترکوندیلر تیبیا میگردد. در این حالت برای درمان زانو به حالت اکستانسیون درآمده و به همین حالت برای ۴ هفته گچ گرفته می شود. در حالتی که جابجایی تکه استخوان جدا شده زیاد باشد و با اکستانسیون زانو جانداخته نشود برای درمان باید از روش های جراحی و فیکساسیون داخلی استفاده شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد