زکام – نزله – سینوزیت – گریب – آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟


زکام – نزله – سینوزیت – گریب – آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟

زکام - نزله - سینوزیت - گریب - آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟

-بخار شراب، بخار عسل از سنگ داغ شده، کندر، عود خام، گیاه گوش موش و بخور چوب گز و گل محمدی برای نزله گرم مفید است .-بخور نبات، باقلا، جو، در دوغ یاماست گاو خیس شده، شکر، کافور، سبوس، سرکه خیس شده برای نزله گرم مفید است .-کتیرا یا به دانه در دهان نگه دارند تا ماده آبکی و رقیق نزله را غلیظ و چسبناک گردد پائین تر نرود و به آسانی از دهان پرت شود -شربت زوفا ( حسال ) مفید است .-درسینوزیت و تنگی نفس و زکام هر ساعت نصف قاشق مرباخوری عسل با موم مصرف نموده و موم آن را یک ربع بجوند.-برای درمان سرماخوردگی عسل و آب لیمو و آب داغ را مخلوط کرده میل کنید.-در عفونت بینی تباهی و عفونت استخوان ته بینی وخلط گندیده در استخوان ته بینی-فتیله مر، هل، صمغ خرنوب مصری با عسل، مر، گل محمدی با روغن سنبل رومی - فتیله بصورتیکه کمی پنبه را فتیله کنند و آغشته کنند و در بینی گذارند. -فتیله مشک زمین، سنبل، گل نسرین (زامیره ) ( گل شیپوری ایتالیایی ) هل، میخک، مورد، آلوا، گل کمی هم نمک همه با هم یا متفرقه. فتیله از آب انگور پخته که یک ثلث بمالندورفیق باشد، گرد میخک و مشک زمین ورامک ولادن بطور تساوی بر آن پاشند.-فتیله مورد، نی نهاوندی، نسرین، گل میخک از هر کدام یک درهم مر، مازوج هر یک نیم درهم مشک چهار حبه، کافور چهار حبه جوش کوره، و نمک اندرانی چهار قیراط -انفیه ها : افشره پونه و از همه بهتر بول الاغ ست . مالیدنی:مرچهاردرهم ودوسوم در هم دارچین ختایی یک ویک ششم درهم هل به اندازه آن در عسل معجون شود . -پف کردنیها در عفونت بینی، پونه ساده، خریق سفید، سوخته صدف سائیده، چوبک و بلسانرا در بینی پف کنید. در درمان زکام سنگ را می گذاشتند روی آتش داغ می شد و آن را ۵در ظرف ماست می انداختند و سر را روی بخار آن نگه داشتند-دم کرده دارچین برای انواع سرماخوردگیها مفید است.-قطره بینی سیاهدانه برای باز شدن بینی و رفع سردرد کهنه-مقدار سیاهدانه را ۲ تا ۳ روز در آب خیسانده و سپس آب صاف شده آن را در بینی بچکانید بخار حاصل از ۵۰۰ گرم کاه گندم در آب جوش به سر، در سرماخوردگی و زکام مفید است. . -برگ اکالیپتوس و برگ تیول و تخم گیشنیز و گل بابونه از هر کدام بمقدار مساوی در آب ریخته بجوشانند و سر را با آن بخور دهند.-آهن گداخته در آب اندازند و سر را بخوردهند. . -قهوه خام، پوسته خشخاش، گل بابونه را بجوشانند و بخوردهند.-مقداری برگ تازه درخت بید را بکوبند و خمیر آن را مانند حنا به سربندند. -مرزنجوش، بادرنجو به واسطو خودوس و تخم گشنیز و پوست خشخاش از هر کدام مقدار مساوی بجوشانند هم بخور داده شود و هم کمی آب باقیمانده را میل نماید -بخور تاجریزی مفید است . -بخور آب نمک بخور گیشنیز واکالیپتوس -در رفع گرفتگی بینی دود عناب دود خاکشیر تلخ -چکاندن روغن بادام تلخ روغن گومنوله مفید است .

دارو عطسه آور

-گل بنفشه نیم مثقال ریشه بنفشه ۴ مثقال بیخ بنفشه ۱ مثقال سنبل الطیب نیم مثقال کندش ۶  نخود فلفل سفید ۳ دانه برگ تنباکو ۶ نخود اینها را نرم سائیده از الک یا پارچه نرم بیرون نموده در شیشه سیاه دوراز نور نگهدارید و در موقع لزوم نیم نخود در دماغ بکشید ایجادعطسه شود و ترشح غده ها زیاد شود و مایعات اطراف مغز خارج گردیده بخور جهت سینوزیت و آنژین: برگ اکالیپتوس یک قسمت اسطو خودوس یک قسمت مرزنجوش یکٹ قسمت- تخلیه سر از خلط ( ماده تخلیه ای پخته و رسیده باشد).۱- رگ زنی۲- استفراغ ماده از سربوسیله استنشاق ودر بینی کشیدن مایع۳- بوئیدنیهای عطسه آور و باز کننده و به بینی کشیدنیها و دواهایی را استعمال کنیم که مواد را از سر جذب می کند گاهی می شود که اول سر را می تراشیم و بعد داروهایی به آن میگذاریم که خلط بند آمده را بیرون کشد .4- باید اول موضع را بوسیله نرم کننده های رساننده نرم کنیم و آنگاه مسئله تخلیه را پیش کشیم داروهای گرم مانند ایارج سقمونیا ( پیچک صحرایی ) تربد و اسطو خودوس داروهای نرم کننده و تحلیل برنده و قطع کننده مانند مرزنگوش، برگ غار، در منه مشک چوپان، گورگیاه ( اذخر ) بابونه، شاه افسر ( اسپرک ) شوید و افتیمون که افتیمون و بسفایج برای رسانیدن ماده سودایی خاصیت ویژه ای دارند .ه - آویشم وزوفا، پونه سداب و برنجاسف و هر آنچه از رده داروهای گرم دیگر که در جدول های تحلیل بردن و پخته گردانیدن ذکر کرده ایمادامه این مطلب را می توانیددر قسمت سوم مشاهده نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد