سبب شناسی اعتیاد به الکل


سبب شناسی  اعتیاد به الکل

سبب شناسی  اعتیاد به الکل

 پژوهش های روانشناختی بر دو عامل سببی احتمالی الکلیسم متمرکز بوده اند: علل ژنتیک و سایر علل زیست شناختی و ویژگی های شخصیتی، برخی عوامل روانی اجتماعی، مثل قومیت، شغل و طبقه اجتماعی، ظاهراً با الکلیسم رابطه دارند. این عوامل علت اولیه اعتیاد به الکلی شمرده نمی شوند. به نظر ولپیسلی (Volpicelli) وابستگی به الکلی ممکن است حاصل همان روابط فیزیولوژیکی باشد که در سایر انواع اعتیاد به مواد مخدر مطرح است. به عقیده او، داروهای روانگردان «مقلد» راه پیشگیری از احساسی درد به وسیله ترکیبات طبیعی مغز است. چنین تجربه ای به طور طبیعی از آزاد شدن اندورفین ها در مغز حاصل می شود.هر چند یک شخصیت «پیش الکلی» شناخته شده است، صفات شخصیتی مشترکی در افراد الکلی شناسایی شده است. این خصوصیات عبارتند از خود پنداره منفی، احساس بی کفایتی، تحمل کمتر نسبت به استرس، انزوا و افسردگی، یک عامل زمینه ای مشترک در سابقه سوء مصرف کننده های الکلی الگوهای ناسازگاری، اساساً در روابط بین فردی، اما در عین حالی در زمینه های شغلی و مالی است. الکلیسم همبسته های قومی، شغلی و اجتماعی - اقتصادی دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد