سردرد میگرنی را با داروهای گیاهی درمان کنید …


سردرد میگرنی را با داروهای گیاهی درمان کنید …

 سردرد میگرنی را با داروهای گیاهی درمان کنید ...

 

سردرد میگرنی چیست ؟

این دردها بیشتر یک طرفه و دل زننده توأم با حالت تهوع و تیرکشنده، در زنان شروع سردرد میگرنی  همزمان با درد قاعدگی، گاهی ارثی بودن آن و چند عوامل دیگر را میتوان به علل فوق افزود

درمان سردرد میگرنی

مطابق دستورات گذشته خلط غالب بدن را بایستی از بین برد در دموی مزاج هایی که پرخونی زیاد آنها را آزار می دهد، باید خون گیری به عمل آید. در صفراوی مزاج پاکسازی صفرا از بدن و دادن شربت گشنیز، بوییدن کافور و خوردن شیر، شکر و گل بنفشه، گل نیلوفر و گل خطمی مؤثر است. برگ خطمی، برگ کاهو، گل سرخ را جوشانده آب آن را به موضع درد بمالند. یاکوبیده تخم کاهو و پوست خشخاش به محل درد گذراند، در بلغمی مزاج ها پاکسازی بدن را به وسیله ایارج فیقرا کرده و از جوشانده بابونه درمنه ترکی، آویشن شیرازی و شبات سر را بشویند، بابونهٔ مغز ناخنک، شبات، شنبلیله و کتان را کوبیده ضماد نمایند و یا از ضماد حنا با قدری نمک یا ضماد صمغ عربی، سداب یا پوست ریشه کبر، یا خیار دشتی و یا پیاز عناصلی و فرفیون استفاده نمایند. اگر درد ساکت نشود کوبیده ۱۰ گرم تخم کاهو، پنج گرم مر، پنج گرم پوست خشخاش پنج گرم، کتیرا و بذر النبج را در گلاب حل کرده به محل درد ضماد نمایند وحتی المقدور مخدرات ندهند. ضماد زیر در تسکین این گونه دردها نیز مؤثر است:صمغ عربی ۱۰ گرم خون سیاوشان ۵ گرم زعفران ۶ نخود پوست خشخاش ۵ گرم مر ۵ گرم همه را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده به محل درد ضماد نمایند. سنا ۱۰ گرم انيسون ۱۰ گرم قرنفل یا میخک ۱۰ گرم زعفران ۱ گرم بسباسه ۱۰ گرم گل سرخ و مر از هر کدام ۵ گرم همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته مخلوط کنند، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایندایارج فیقرا ۵ گرم تخم گشنیز ۵ گرمپس از کوبیدن و نرم کردن سه شب به صورت کف لمه میل نمایند.غاريقون انيسون اسطو خودوس مصطکی ایارج فیقرا هلیله زرد سقمونیا هليله سياه شحم حنظل آمله.همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میلنمایند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد