سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟


سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟

سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟

درمان سردرد و میگرن

 ضماد بومادران در درمان انواع سردرد و سرسام بکار برده شده است. آوازهای خوش بخصوص اگر آوازهای خواب آور (لالائی) باشد. سرگرمی و تنوع نیز در تسکین درد بسیار مؤثر است.رازیانه رومی (انیسون) اگر آن را بخار کنند و بخار را استنشاق کنند سردرد و سرگیجه را از بین میبرد. اگر برگ مورد را با شراب بپزند و بر پیشانی بگذارند سردرد شدید را چاره است. ریشه زنبق خواب آور است. سردرد مزمن را از بین میبرد گاهی آن را با روغن گل سوری و سرکه برای رفع سردرد می آمیزند و زنبق خود به خود علاج سردرد است. برگ و نخ مانندهای مو (انگور) را ضماد کنند سر درد گرم را برطرف می کند. کار در داروهای سردرد و تپش لادن هست. مرزنگوش: راه بندان مغز را بازمی کند. سردرد نصفی (نیمه سر). هر سردرد عادی یا سودائی رطوبت باد متراکم چاره اش با مرزنگوش است. قطره آن برای گوش درد و گرفتگی مفید است. هر یک حبه مومیا را با اب مرزنگوش به بینی کشند و عطسه کنند در تسکین سردر دنصفی، سردرد و صرع و سرگیجه مفید است.  تاجریزی را به خوبی خرد کنند و بکوبند و بر پیشانی ببندند سردرد را از بین میبرد ورم بیخ گوش و ورم پرده مغز را دوامی کند.  ترکیب قطره آنتی میگرن عصاره ریشه سنبل الطیف ml 9، عصاره دانه رازیانه 9ml، عصاره پوست بید6ml، عصاره برگ بادرنجبویه 6ml.ریحان مصرف آن برای رفع سردردهای یک طرفه، سردردهای عصبی، تقویت دستگاه هضم،سرگیجه، دل پیچه، سرفه، آنژین و سیاه سرفه توصیه شده است.ارته ( دانه فندقی) گیاهی از تیره گل ارغوان تاریکی در خانه نشیند و بیرون نیایند و به بینی کشند بسیار مفید است. در علاج سردرد و سردرد نصفی و بیهوشی و گیجی و صرع و دیوانگی و مالیخولیا سودمند است دانه آن مقوی، ضد کرم و ضد تب مالاریا است.  گیاه  Silybum marianum تیره کاسنی خار مریم  آن در درمان پایین بودن دائم فشار خون، رفع سردردهای یکطرفه (میگرن Migraines) کبد و بیماریهای کبدی مصرف دارد.  در سردرد طپش دار اگر ورم گرم است خنک کننده هائی را به کاربر که نرمش دهند و حجامت برمغاکچه پشت گردن گذار و زالو بر هر دو گیجگاه رها کن، دست و پای بیمار را ببند،  اگر ورم سرد است روغن گل و سداب با روغن گل و نعناع را با آن مخلوط کن. در شدت زیاد عروق را بکوبند(ریشه زردچوبه)و بسایند و با روغن گل و سرکه مخلوط کنند اول سر را با آب و نمک بشویند بعد مخلوط کوبیده ریشه زردچوبه و روغن گل و سرکه به سرہمالند. در حالت تب برای تسکین سردرد بهتر آن است که بیمار زیاد سرکه و آب گل به بینی بکشد.  داروی مالیدنی در علاج سردرد گرم قرص زعفران که در موقع لزوم در سرکه مخلوط باگلاب آب می کنی و بر گیجگاه بیمار میمالیزعفران ۷ مثقال، آب غوره یک و نیم مثقال، زاج سفید یک و نیم مثقال، صمغ عربی یک و نیم لیتر، زاج بلوری ۸ مثقال و زاج زرد ۵ مثقال همه این داروهارانرم می کوبی و با شراب گس مزهخمیر می کنی و از آن قرص می سازی. بیمارانی که از سرما سردرد دارند. ضماد خردل یا هر ضمادی که خون را به سوی روبرمیکشد و خردل و شیر سداب کوهی در آن باشد خوب استخاکستر و سرکه را مخلوط کنند و بر سر مالند مفید است و مجرب است سر را با زردچوبه کوبیده مخلوط با روغن بادام تلخ ببندند نفع بینند لیکن حتماً باید قبل از ضماد نهادن یا دارو مالیدن سر را بتراشندخوردن سیر هم از آن علاجها است که سردرد را از بین می برد  عموم بیمارانی که از سرما سردرد دارند بهتر آن است که بعد از تنقیه، اگر تنقیه لازم بود، مالیدنیها و به بینی کشیدنیها و بوئیدنیها و پاشیدنی ها و ضمادهای گرمی بخش ذکر شده را استعمال نمایند. همچنین اگر شراب ریحانی کم مایه (رقیق) و پر تأثیر را با تخمها منظورم تخم کرفس، تخم رازیانه، تخم هویج، تخم رازیانه شامی (انسیون)، زیره، تخم زردک بیابانی (شقاقل) بذر کرفس کوهی و همانند آنهاست بخورند نفع بینند.  سردرد سرد همراه ماده سودائی :در پاکسازی خون رگ زدن، حجامت و خون گیری از وسطشانه، خوردن دانه میخک نیز خون را لطیف و خوب تر و رقیق تر می کند. مالیدن روغن بابونه در رفع سردرد که با تهوع همراه است مؤثر است. قاووت و اسفرزه یا گشنیز و روغن گل به سر بمالند مفید است. سر بیمار را بتراش بابونه، خطمی و بنفشه و خارخسک را با هم مخلوط کن و از آن ضماد . سازو بر سرش نه درعلاج سردردی که از خمار ناشی است باید معده تنقیه شود و این تنقیه یا به وسیله اسکنجبین و تخم ترب یا به وسیله اسکنجبین و افشره ترب یا اسکنجبین که با آب نیم گرم باشد انجام گیرد. در کوبیدگی سر بدون زخم ضماد آب مورد و بید و روغن آنها بگذار بر روغن سوسن و گل محمدی یا گل و شاهسپرم و نی نهاوندی و بابونه، گل ارمنی و شب (زاج یمانی ) با شراب ریحانی  به سر بماليد. پوست انار و گل انار ، عدس و گل محمدی از تفاله آنها ضماد ساخته جهت جلوگیری از ورم کردن بر سر گذارند. بعد از آن در مرحله دوم قبض دهنده هائی که تا اندازه ای ملایم تر و  لطیف ترند مانند روغن سرو، روغن گز، روغن به، روغن کندر، استعمال کن اگر ضربه خوردن، مغز را تکان داده باشد باید فوراً اسطو خودوس با آب یا شربت عسل به بیمار داد که خوب داروئی است.وبدان که:اگر درد به پرده های مغز برسد خطر است مغز مرغ و آب انار ترش بخورد. در سردردی که بعد از خواب و چرت زدن و هیجان آید ضماد خاکستر چوب، انجیر و سرکه را بر هر دو گیجگاه نهی.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد