سرنوشت یک استخوان عفونت کرده چیست


سرنوشت یک استخوان عفونت کرده چیست

سرنوشت یک استخوان عفونت کرده چیست؟

 

استئومیلیت حاد

استئومیلیت در این ناحیه (دست ) مثل سایر مناطق درگیری می تواند منشا هماتوژن و یا خارجی (در نتیجه یک شکستگی باز) داشته باشد. نوع هماتوژن اغلب در اطفال رخ می دهد. استئومیلیت حاد در رادیوس شایعتر از اولناست. درگیری متافیز نسبت به درگیری متافیز فوقانی شایعتر است. متافیزهای پروگزیمال رادیوس و اولنا در داخل کپسول مفصلی آرنج قرار دارند. بنابراین استئومیلیت در این نواحی می تواند مستقیماً به داخل مفصل گسترش یافته باعث ایجاد یک آرتریت چرکی شوند. انتهای دیستال رادیوس خارج از کپسول مفصلی است امّا انتهای دیستال اولناکمی داخل کپسول مفصلی قرار دارد۔عوارض عفونت حاد استخوان چیست؟اگر درمان در ۵-۳ روز اول بیماری شروع شود نتیجه آن خوب خواهد بود. در صورت تاخیر یا عدم درمان ممکن است عوارض زیر ایجاد شود.انتشار میکروب و عفونت از طریق جریان خون به همه بدن و فوت بیمارسرایت عفونت به مفصل مجاور استخوان و ایجاد آرتریت چرکی یا عفونت مفصلتخریب صفحه رشد استخوان و بدنبال آن متوقف شدن رشد استخوان و کوتاهی آن و یا رشد نامتقارن استخوان و تغییر شکل متعاقب آنتحریک صفحه رشد استخوان و رشد بیشتر استخوانتبدیل شدن عفونت حاد استخوان به عفونت مزمنتخریب شدید استخوان و از بین رفتن قسمتی از آنضعیف شدن استخوان و بدنبال آن شکستگی مرضی یا پاتولوژیک آن.سرنوشت یک استخوان عفونت کرده چیستبا رشد و تکثیر میکروب ها در درون استخوان، گلبول های سفید به استخوان وارد شده و شروع به دفاع در برابر میکروب ها میکنند. موادی که گلبول های سفید برای مبارزه با میکروب ها از خود ترشج میکنند موجب اتساع عروق خونی استخوان و نشت مایعات به فضای بین سلولی استخوان میشود. این امر فشار داخل استخوان را بالا میبرد که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن عروق خونی و بسته شدن آنها و درنتیجه نرسیدن خون به سلول های استخوان و مرگ انها میشود.مواد سمی ترشح شده از میکروب ها هم سلول های استخوانی را از بین میبرند. سلول های مرده همراه با بقایای گلبول های سفید کشته شده در محیط عفونت ماده ای را بوجود میاورد که به آن چرک میگویند. بر اثر پر خونی که در استخوان ایجاد میشود مواد معدنی و کلسیم داربست استخوان کاهش میابد. مواد سمی مترشحه از باکتری ها و گلبول های سفید هم به برداشته شدن املاح کلسیم از استخوان و در نتیجه خورده شده و نرم شدن آن در محل عفونت کمک میکنند.بتدریج چرک در درون محوطه های خالی که بدین صورت در استخوان ایجاد شده است جمع شده و ایجاد آبسه یا مراکز تجمع چرک میکند. با بیشتر شدن چرک و بزرگتر شدن آبسه، چرک استخوان را سوراخ کرده و به زیر پریوست (پریوست یا ضریع پرده محکم بافتی است که دور تا دور استخوان را پوشانده است) راه پیدا میکند. آبسه موجب میشود پریوست از استخوان جدا شود و چون قسمت زیادی از جریان خون و تغذیه استخوان از راه پریوست است جدا شدن ایندو از هم موجب نکروز و مرگ استخوان میشود. هر موقع که پریوست از استخوان جدا میشود بین ایندو استخوان جدید ساخت میشود. استخوانی را که در استئومیلیت بین پریوست و استخوان ایجاد میشود اینولکروم Involucrum مینامند. استخوان مرده را هم سکستروم Sequestrum مینامند.سپس یکی از حالات زیر ایجاد میشود:آبسه زیر پریوست بعد از مدتی پریوست را هم پاره کرده و از بین عضلات به زیر پوست رفته و سپس از پوست سر باز کرده و از اندام خارج میشود عفونت و چرک به درون مفصل نزدیک استخوان رفته ایجاد عفونت مفصلی یا آرتریت چرکی میکند ممکن است مقاومت بدن کاملا به عفونت غلبه کرده و آنرا ریشه کن کند ممکن است مقاومت بدن عفونت را ایزوله کرده ولی یک کانون مزمن عفونت برای همیشه در استخوان باقی بماند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد