سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟


سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

دارو رسانیدن خراج 

 ۱- گندم را در دهان خردکن و بر خراج گذاری آرد گندم با جو به تنهائی ضماد کنی نیز مفیداست .۲- نان همراه با آب و روغن زیتون برای بر خراج گذاشتن خوب است۳- موم و زعفران و خاکه کندر خوب است۴- زفت با روغن گل و پیه خوک خوب است۵- خطمی و بزر کتان را با هم بر خراج بگذاری خوب است۶- انجیر خشک چاق و چله و شیرین را بکوبی و تنها بر خراج بگذاری خوب است. ۷- آرد جو با عسل و مرزه کوهی۸- آرد جو را در آبی بسرشند که کمی نمک در آن ریخته شده و بسیار شور نشده باشد.۹- تخم ترتیزک در هم سرشته با سقز درخت بنه داروهای ترکیبی از مویز، میعه، بار زد (قنه) مُر، لادن، صمغ صنوبر، روغن حیوانی، مصطکی، سنگل. میشی، بیح سیماهنگ و بیخ خون سیاوشان -پیریت سفید را با انزروت در هم سرشند و بر خراج گذارند و بر ندارند تا خود به خود می افتدبسیار خوب است.

درمان ترکاندن خراج

۱- پیاز نرگس تنها یا با عسل به آن بگذاری حتماً می ترکد.۲- پیاز نرگس و عسل با روغن سوسن بر آتش بپزد و بر خراج گذارد.3- بیخ نی سبز و شاداب را با عسل بر خراج بگذار۴- اگر زفت خشک و بره موم را بر خراج نهی آن را می ترکاند.۵- داروی سیر بسیار بسیار خوب است۶- پنبه دانه، گردوی فاسد شده، خمیر ترش، کلم در اب پخته، پیاز در آب پخته خردل چلغوز کبوتر از مخلوط این داروها بر خراج گذارند.-کسی که دمل های بسیار بر پوستش پیدا می شوند خود را اسهال دهد و همیشه به حمام برود و خورد را در حمام بخیساند و بدن را زیاد شستشو دهد. که پوستش تنک تر شود و زیاد ورزش کند دمل از او دست بردار می شوند.داروهای که اگر بر دمل بگذارند آن را می رساند از این قرارند. ۱- بزر مرو کوبیده را با افشره انجیر مخلوط کنند و بسرشند.۲- بزر مرو با افشره انجیر مخلوط کنند۳- خردل و عسل-انجیر و عسل۵- گندم را در دهان با دندان خرد و خمیر کنند و بر دمل گذارند. ۶-مویز با بورکی کوبیده شود. ۷- انجیر و خردل را با روغن سوسن مخلوط کنند و بر دمل گذارند. ۸- داروی خمیر ترش :روغن حیوانی ۱۰/۵ مثقال خمیر ترش ترشیده ده مثقال بزرکوبیده مرو و بزر اسفرزه از هر یک ۵/ ۱۰ مثقال و شیر انجیر ۲۱ مثقال، شنبلیله و بزر کتان از هر یک به وزن پنج درهم همه را در شیربریزند و شیر بر آتش بجوشد و استعمال کنند که داروئی است میانه رو و به آرامی دمل می رساند.۹- بزر کتان و چلغوز کبوتر، خمیر ترشی از جمله داروهای خوب تر کاننده دمل هستند.- مصرف موضعی، روغن ایکتیول، باریجه، پیه بز مخلوط با زردچوبه، کشمش کولیاسید بور یک در آب با پارچه کمپرسی شود، کتیرا و نشاسته و شیر گاو مخلوط شده انداختی زالو در اطراف دمل مؤثر است.-برکشنده های خلیده در بدن خار، سوزن و غیره۱- انزروت را برجای در تن خلیده بگذار که کشنده نیرومندی است. ۲- بیخ نی را بکوب و بر جای خلیده بگذار و ببند. ۳- بیخ نی را بکوب و کوبیده را با عسل و نان در هم بسرش و بر جای خلیده بگذار. ۴- برگ خشخاش سیاه و برگ درخت انجیر را با قاووت در هم بسرش و بر آن بگذار. ۵- ثمر بنگ (بذر النج) را بکوب و برجای خلیده بگذار اگر بزر بنگ بازاج زرد باشد بهتر است. ۶- ثمر بنگ را چنانچه هست بدون کوبیدن و غیره برجای خلیده بگذار.۷- انواع زرآوند: یعنی زر آوند دراز و غلتان (نر و ماده) خوب است.۸- پیاز نرگس را بر جای خلیده بگذار،۱- قورباغه پوست کنده را بر جای خلیده بگذاری اگر خلیده استخوان باشد در بر کشیدنش تأثیر شگفت آور دارد. هم از این اثر بخش است که دندان را نیز بر می کند۲- سائیده لاش خرچنگ را برجای خلیده بگذارند جذبش میکند. ۳- میگو نیز تأثیر خرچنگ را دارد. 4- پنیر مایه از هر حیوانی باشد در جذب خلیده تأثیر بخش است. ۵- گویند مارمولک بسیار جذب کننده است مارمولک زخمی کن و وسیله زخم بمیران و برجای خلیده بگذارا داروی ترکیبی زیر نیز خلیده را به سوی رویه جذب می کند. سر مارمولک، زرآوند دراز، بیخ نی و پیاز نرگس همه را بكوب و در هم بسرش و بر جای .مورد نیاز بگذارا خلیده را جذب می کند-پودر پوست نارون-روغن اکالییتوس ۳ قطرہمقداری آب جوش روی پودر نارون بریزویک خمیر درست کنید.روغن اکالیتوسرا به آن بیفزایید.

دارو جذب کننده پاره استخوان 

- روغن کهنه شده زیتون، موم زرد، بره موم، موم زرد و بره موم باندازه روغن زیتون باشند همه را بر آتش گذار بگدازند، آنگاه شیر گیاه شیر سگ یک جزء، شیرگاه لبانه یک جزء زرآوند سه جزء همه اینها را در آن گداخته موم بره موم که با روغن کهنه زیتون بودند در هم بسرش و از آن مرهمی بساز و بر جائی که قطعه نازک استخوان در آن گیر کرده است بگذار. آر اندران و مقل از هر یک یک جزء را در روغن سوسن بپالای و همه را با هم بسای و مرهمیساز و برجای گیر داده استخوان بگذارا استخوان گیر کرده در داخل را به زودی بالا می آورد و بیرون میدهد.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت سوم مشاهده نمایید

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد