سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟


سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

درمان ورم غده لنفاوی 

-خایه سگ آبی، کوشنه (قسط) چلغوز کبوتر و خردل را در اجزاء متساوی در هم بسرش و بر گره غده مانند بگذار.-ته نشین روغن سوسن هفت مثقال، تفاله روغن بزر کتان هفت مثقال، اصطرک، بارزد (باریجه) جواشیر و اندران از هر یک سه و نیم مثقال، مقل نرم هفت مثقال، پیه خرس یا پیه اردک یا پیه مرغ خانگی یا پیه خوک چهارده مثقال همه را در هم بسرش و مرهم بساز. کر در آبسه داخل دهان و گلو داروی ترکاننده ورم آب پز انجیر و شنبلیله-اگر یک انجیر خشک را پخته سپس به دو قسمت تقسیم کنیم و بر روی کورک یا دمل قرار دهیم بزودی آنرا رسانده و رفع احتقان خواهد نمود.

درمان دمل و زخم

-کتیرا، تخم مرو، تخم کتان، گل بابونه، گل ختمی هر کدام یک قسمت شیر مقدار دولیتر:داروها را کوبیده با شیر پخته و حاصل چند نوبت به موضع مالیده شود.-  جهت تحلیل دمل کافی است مقدار کمی از پودر آنغوزه را با پودر بارهنگ مخلوط نموده و در آب خمیر کرده بر محلی دمل ضماد نمایند. گذاشتن پودر آنغوزه به تنهایی یا همراه با ادویهمحلله دیگر نظیر آرد باقلا آرد نشاسته، گل ارمنی پودر شده و غیره روی دملهای چرکین بعداز شکافتن آنها جهت بیرون آمدن چرک و خون و التیام زخم آنها مفید است.

دارو باز کردن دمل و ورم بنا گوش

-چند عدد انجیر را له کرده و با آرد جو مخلوط نمودهو بر محل ورم ضماد نمایند.

دارو در آوردن خار خلیده در پوست

-مقداری برگ خشخاش را نرم سائیده و با پخته انجیرنارس مخلوط کنید و خوب مالش دهید و آن را بر محلی که استخوان ریزه یا تیغ یا خار در میان زخم یا در پوست مانده باشد ضماد نمائید در نرم شدن محیط اطراف جسم خارجی مؤثر بود و موجب سهولت در بیرون آمدن تیغ، خار یا استخوان از آن نقطه میگردد.- ضماد انجیر پخته باعث تحلیل ورم خناریز و باعث نرم شدن عضلات و ماهیچه های سفت شده بویژه در ناحیه غدد و تومورهای سرطانی می شود.-ضماد پخته سیر با شیر بز روی دمل جهت باز شدن آن و تحلیل ورم مفید است. همچنینضماد پودر گل ارمنی با روغن سیر بر روی دمل و ورم موجب فروکش کردن آنها می گردد.-جمع بندی: انجیر، آرد جو، آرد شنبلیله، گل همیشه بهار، خمیر ترش، آرد خردل و عسل، پنیر مایه، گل بابونه، گندم له شده در دهان که مخلوط با آب دهان است.-پودر آنغوزه و آرد نشاسته انزروت باضافه تخم مرو باضافه گل ختمی هر ۳ مخلوط با هم کوبیده خمیر شود روی دمل گذاشته می شود تا سرباز کند

 آبسه پستان 

گل پنیرک ۵ گرم، گل ختمی ۱۰ گرم، تخم کافشه ۱۵ گرم، آرد باقلا ۱۰ گرم، کشمش کرلی ۵ گرم، تخم شنبلیله ۱۵ گرم همه را نرم کوبیده با شیر بزند و به محل تورم ضماد کند.

سرباز کردن تومور و آبسه

-تخم ریحان ۲۰ گرم نرم کوبیده بانصف لیوان آب بپزند روی تومور ضماد کنند هر روز تکرار شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد