سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟


سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

درمان آبسه

-پیاز پخته شده در درون خاکستر گرم اگر بر روی آبسه قرار گیرد موجب سرباز کردن آن خواهد شد.-تره پخته شده در زیر خاکستر موجب سر باز کردن دمل ها می شود. برای این کار می توان شیره تره را در آرد گندم وارد کرده و خمیر را روی دمل قرار دارد چند ساعت بماند. -آرد کتان بصورت مرهمی در سرباز کردن دمل مؤثر است.- آرد شنبلیله بصورت مرهمی در سر باز کردن دمل مؤثر است. - پیاز پخته شده زنبق در آب یا شیر بصورت ضماد در سرباز کردن دمل مؤثر است.- ضماد آنغوزه با دانه بارهنگ مخلوط در آب گرم بصورت خمیر سفت در سرباز کردن دمل مؤثر است.-آرد شنبلیله، انجیر ضماد مخلوط برای سرباز کردن دمل موثر است - برگ تمشک:ضماد له کرده برگ تمشک ورم ها را فرو می نشاند و کورک و دمل را باز می کند

درمان خونمردگی

- سمفیتون و علف چای و تخم بزرک، دانه شنبلیله، شکوفه لیمو ترش و گل شیپوری این گیاهان را خرد کرده با آب بسیار داغ مخلوط کنید و خمیر را روی خون مردگی بگذارید.

درمان ورم و کبودی

-ضماد تخم کنجد محلول ورم ها و نرم کننده پوست و رفع کننده آثار کبودی است.-کاکلک، بزرکتان: آرد مخلوط هر ۲ با کمی آب خمیر شود برای رسانیدن دمل و منفجر کردن و یر باز کردن آن مفید است -خاکستر چوب مو را حل کرده پس از صاف کردن غلیظ نمائید و آن را گرم کمپرس کنید  برای سرباز کردن کورک و دمل مفید است.-تخم بزرک و کوکنار و نشاسته ضماد مرکب در سرباز کردن دمل مؤثر است.-ضماد گیشنیز و سویق گدازنده و از بین برنده خنازیر (ورم) است.-بیضه سگ آبی پس از پالایش چنانچه ضماد کنند برای عرق النسا درد مفاصل و در آوردن خار و پیکانهای ریز استخوان از از قرارگاه آن مؤثر است. -گیاه شبدر زرد خود گیاه با سپیده تخم مرغ و آرد شنبلیله و تخم کتان و خشخاش مخلوط باشد چنانچه موضع دمل مقتضی باشد تاثیرش بیشتر است. -کوبیده برگ و دانه اقاقیا (کرت، یا خرنوب مصری) با سفیده تخم مرغ سوختگی و دمل های گرم را خوب می کند. - ضماد زرشک به دمل های گرم گذاشتن بسیار مفید است. -سائیده ریشه زنبق: سفت شدگیها و ورم های غلیظ و خنازیر و جوشهای پلید را دو است. -ضماد تخم گزنه یا سرکه دمل را می ترکاند و سود می رساند.-برگ خرزهره را بر ورمهای سخت نهند بسیار داروی خوبی است (فقط مصرف جلدی دارد خوراکی سمی است.) افشره برگ آن داروی خارش و گری و جوشهای پراکنده است. - تخم شاه تره، ترتیزک بیابانی با آب و نمک ضماد شود دمل ها را شفا بخش است.- تره با سرکه ضماد کنند دمل را می ترکاند. -موم سیاه (بره موم) جاذبه دارد که می تواند پیکان و خارها را از ژرفاً بیرون بکشد.-از پیاز نرگس و عسل و آرد کرسنه (کسن) معجون درست می کنند که دملهای ناپایدار نارس و سخت را می ترکاند. و خارهارا بیرون می کشد (با آرد شلمک) و چرک پلیدی را از زخم پاک میکند. -ضماد ریشه نی و پیاز دشتی پیکان و تیر و خار را از ژرفای گوشت بیرون آورد. - انجیر را با آرد جو بپزند و ضماد کنند ورم سخت را نرم کند انجیر نارسیده را به لکه پوست گذارند یا بر دمل نهند مفید است که دمل را میسازند و بهک را می زداید.-ریشه سریش (تیره لاله) را با درد شراب بر ورمهای غددی نهند مفید است و دمل را علاجکند ضمادش با آرد جو ورم گرم نو خواسته را چاره ساز است -ریشه گل قاصد خار و پیکان را بیرون میکشد.

 دارو رسيدن دمل 

1- شیر الاغ با شکر قرمز یا با گز استبرق 2- آب ریشه ها 3- مویز و انجیر و پرسیاوشان و شنبلیله با روغن بادام شیرین یا روغن بادام تلخ ۴- روغن شنبلیله 5- روغن گیاه سه کوهه و دانه ان(خارخسک 6- اربه (مریم نخودی کوهی) Teucrium polium را آب پز کنند ناشتا بخورند.(کمادریوس غیر از اربه است) شر بت حسل (زوفا) پر مایه ناشی تا بخورند (آویشن زیره ای )۸- عسل بر اتش کف گرفته بخورند ۹- انجیر و عسلاب در آب جو ریزند و بخورند. - نسخه کاسنی: بیابانی خشکیده (گل قاصد)یک درهم، بزر مرو خوش یک درهم، ارد شنبلیله .یک درهم به وزن سه او قیه از شیر الاغ با شکر شیرین شده بخورند-ضماد از بیرون برای دمل (کبدی) آرد جو، بوره، چلغوز کبوتر، پونه، سقز درخت بنه، زفت  خاکه کوبیده کندر و امثال آن را در هم زیر و بسرش و ان را بر کبد بیمار بگذار.-زفت (قیر، تربانتین)خوراک رساننده ورم: آرد شنبلیله، قسط با شراب، روغن قسط، سداب و شوید، افشره در منه سبز، بزرپنج انگشت، مشکانیه با اب کرفس یا آب رازیانه یا اب کاسنی بخورند مفید است.-ضماد ضد ورم کبد: آرد شنبلیله، انجیر، سداب شاه افسر (اکلیل الملک، ناخنک) و بوره قرمز در هم سرشته بر کبد گذارند. -آرد شنبلیله، پشک بز، کراویا (زیره رومی، شاه زیره)، پونه، کلم، دوال (شیبه العجوز) و سداب را در هم بسرشند و از آن بر کبد گذار.

درمان کوبیدگی و درد ناخن

-برگ مورد یا برگ درخت سرو را بکوبند و بر ناخنها بندند. پیه یا پشک بز و سرگین گاو بر بر ناخنها مالند.-میوه سرو و میوه سرو کوهی را بر ناخنها گذارند.-پسته در آب بپز و از آن بر ناخنها گذارند.-اگر کوبیدگی زیاد باشد و خون در زیر ناخن خشک شد. زفت و آرد جو بر آن بگذار خونخشکیده را حل می کند و بسیار داروی خوبی است.

درمان کژدمه 

-سوخته زاج و کندر از هریک یک جزء، زنگار نیم جزء همه را سائیده در عسل بسرش و بر کژدمه چرکین بگذار. -پوست انار ترش، مازو سونش مسی همه را بسای و با عسل بسرش و بر کژدمه بمال مرهم گلنار نیز در علاج کژدمه چرک کرده بسیار مفید است. -بریدن و داغ کردن علاج نهایی است. زعفران در مخلوط روغن کنجد و زیتون خیسانده باعث سرباز کردن دمل و کورک جلدی است

دارو رساندن ورم طاعون 

۱- پرسیاوشان، گیاه سلمک، لبلاب بیخ خطمی با کمی انزروت و عسل با شراب ۲- مویزک عسلی یا صیخ صنوبر و موم ۳- بره موم و لوبیا گرگی خیسیده در سرکه ۴- بیخ سیماهنگ با سقز درخت بنه۵- بوره قرمز با انجیر- بوره قرمز با خمیر ترش  ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد