قالب وردپرس درنا توس
خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟
دمل

سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

سر باز کردن دمل و آبسه و کورک و خونمردگی چگونه به وجود می آید؟

درمان آبسه

-پیاز پخته شده در درون خاکستر گرم اگر بر روی آبسه قرار گیرد موجب سرباز کردن آن خواهد شد.

-تره پخته شده در زیر خاکستر موجب سر باز کردن دمل ها می شود. برای این کار می توان شیره تره را در آرد گندم وارد کرده و خمیر را روی دمل قرار دارد چند ساعت بماند.

-آرد کتان بصورت مرهمی در سرباز کردن دمل مؤثر است.

– آرد شنبلیله بصورت مرهمی در سر باز کردن دمل مؤثر است.

– پیاز پخته شده زنبق در آب یا شیر بصورت ضماد در سرباز کردن دمل مؤثر است.

– ضماد آنغوزه با دانه بارهنگ مخلوط در آب گرم بصورت خمیر سفت در سرباز کردن دمل مؤثر است.

-آرد شنبلیله، انجیر ضماد مخلوط برای سرباز کردن دمل موثر است 

– برگ تمشک:ضماد له کرده برگ تمشک ورم ها را فرو می نشاند و کورک و دمل را باز می کند

درمان خونمردگی

– سمفیتون و علف چای و تخم بزرک، دانه شنبلیله، شکوفه لیمو ترش و گل شیپوری این گیاهان را خرد کرده با آب بسیار داغ مخلوط کنید و خمیر را روی خون مردگی بگذارید.

درمان ورم و کبودی

-ضماد تخم کنجد محلول ورم ها و نرم کننده پوست و رفع کننده آثار کبودی است.

-کاکلک، بزرکتان: آرد مخلوط هر ۲ با کمی آب خمیر شود برای رسانیدن دمل و منفجر کردن و یر باز کردن آن مفید است 

-خاکستر چوب مو را حل کرده پس از صاف کردن غلیظ نمائید و آن را گرم کمپرس کنید  برای سرباز کردن کورک و دمل مفید است.

-تخم بزرک و کوکنار و نشاسته ضماد مرکب در سرباز کردن دمل مؤثر است.

-ضماد گیشنیز و سویق گدازنده و از بین برنده خنازیر (ورم) است.

-بیضه سگ آبی پس از پالایش چنانچه ضماد کنند برای عرق النسا درد مفاصل و در آوردن خار و پیکانهای ریز استخوان از از قرارگاه آن مؤثر است.

-گیاه شبدر زرد خود گیاه با سپیده تخم مرغ و آرد شنبلیله و تخم کتان و خشخاش مخلوط باشد چنانچه موضع دمل مقتضی باشد تاثیرش بیشتر است.

-کوبیده برگ و دانه اقاقیا (کرت، یا خرنوب مصری) با سفیده تخم مرغ سوختگی و دمل های گرم را خوب می کند.

– ضماد زرشک به دمل های گرم گذاشتن بسیار مفید است.

-سائیده ریشه زنبق: سفت شدگیها و ورم های غلیظ و خنازیر و جوشهای پلید را دو است.

-ضماد تخم گزنه یا سرکه دمل را می ترکاند و سود می رساند.

-برگ خرزهره را بر ورمهای سخت نهند بسیار داروی خوبی است (فقط مصرف جلدی دارد خوراکی سمی است.) افشره برگ آن داروی خارش و گری و جوشهای پراکنده است.

– تخم شاه تره، ترتیزک بیابانی با آب و نمک ضماد شود دمل ها را شفا بخش است.

– تره با سرکه ضماد کنند دمل را می ترکاند.

-موم سیاه (بره موم) جاذبه دارد که می تواند پیکان و خارها را از ژرفاً بیرون بکشد.

-از پیاز نرگس و عسل و آرد کرسنه (کسن) معجون درست می کنند که دملهای ناپایدار نارس و سخت را می ترکاند. و خارهارا بیرون می کشد (با آرد شلمک) و چرک پلیدی را از زخم پاک میکند.

-ضماد ریشه نی و پیاز دشتی پیکان و تیر و خار را از ژرفای گوشت بیرون آورد.

– انجیر را با آرد جو بپزند و ضماد کنند ورم سخت را نرم کند انجیر نارسیده را به لکه پوست گذارند یا بر دمل نهند مفید است که دمل را میسازند و بهک را می زداید.

-ریشه سریش (تیره لاله) را با درد شراب بر ورمهای غددی نهند مفید است و دمل را علاجکند ضمادش با آرد جو ورم گرم نو خواسته را چاره ساز است

-ریشه گل قاصد خار و پیکان را بیرون میکشد.

 دارو رسیدن دمل 

1- شیر الاغ با شکر قرمز یا با گز استبرق

2- آب ریشه ها 

3- مویز و انجیر و پرسیاوشان و شنبلیله با روغن بادام شیرین یا روغن بادام تلخ

۴- روغن شنبلیله

5- روغن گیاه سه کوهه و دانه ان(خارخسک

6- اربه (مریم نخودی کوهی) Teucrium polium را آب پز کنند ناشتا بخورند.(کمادریوس غیر از اربه است)

شر بت حسل (زوفا) پر مایه ناشی تا بخورند (آویشن زیره ای )

۸- عسل بر اتش کف گرفته بخورند 

۹- انجیر و عسلاب در آب جو ریزند و بخورند.

– نسخه کاسنی: بیابانی خشکیده (گل قاصد)یک درهم، بزر مرو خوش یک درهم، ارد شنبلیله .یک درهم به وزن سه او قیه از شیر الاغ با شکر شیرین شده بخورند

-ضماد از بیرون برای دمل (کبدی) آرد جو، بوره، چلغوز کبوتر، پونه، سقز درخت بنه، زفت  خاکه کوبیده کندر و امثال آن را در هم زیر و بسرش و ان را بر کبد بیمار بگذار.

-زفت (قیر، تربانتین)

خوراک رساننده ورم: آرد شنبلیله، قسط با شراب، روغن قسط، سداب و شوید، افشره در منه سبز، بزرپنج انگشت، مشکانیه با اب کرفس یا آب رازیانه یا اب کاسنی بخورند مفید است.

-ضماد ضد ورم کبد: آرد شنبلیله، انجیر، سداب شاه افسر (اکلیل الملک، ناخنک) و بوره قرمز در هم سرشته بر کبد گذارند.

-آرد شنبلیله، پشک بز، کراویا (زیره رومی، شاه زیره)، پونه، کلم، دوال (شیبه العجوز) و سداب را در هم بسرشند و از آن بر کبد گذار.

درمان کوبیدگی و درد ناخن

-برگ مورد یا برگ درخت سرو را بکوبند و بر ناخنها بندند.

پیه یا پشک بز و سرگین گاو بر بر ناخنها مالند.

-میوه سرو و میوه سرو کوهی را بر ناخنها گذارند.

-پسته در آب بپز و از آن بر ناخنها گذارند.

-اگر کوبیدگی زیاد باشد و خون در زیر ناخن خشک شد. زفت و آرد جو بر آن بگذار خونخشکیده را حل می کند و بسیار داروی خوبی است.

درمان کژدمه 

-سوخته زاج و کندر از هریک یک جزء، زنگار نیم جزء همه را سائیده در عسل بسرش و بر کژدمه چرکین بگذار.

-پوست انار ترش، مازو سونش مسی همه را بسای و با عسل بسرش و بر کژدمه بمال مرهم گلنار نیز در علاج کژدمه چرک کرده بسیار مفید است.

-بریدن و داغ کردن علاج نهایی است. زعفران در مخلوط روغن کنجد و زیتون خیسانده باعث سرباز کردن دمل و کورک جلدی است

دارو رساندن ورم طاعون 

۱- پرسیاوشان، گیاه سلمک، لبلاب بیخ خطمی با کمی انزروت و عسل با شراب

۲- مویزک عسلی یا صیخ صنوبر و موم

۳- بره موم و لوبیا گرگی خیسیده در سرکه

۴- بیخ سیماهنگ با سقز درخت بنه

۵- بوره قرمز با انجیر

– بوره قرمز با خمیر ترش 

 ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید 

مطلب پیشنهادی

درمان یبوست

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی   پیوست از یک جانشینی و خوردن غذای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *