سقف دهان: کام نرم و سخت


سقف دهان: کام نرم و سخت

سقف دهان: کام نرم و سخت

  سخت کام: ۲/۳قدامی سقف دهان است. از زواید پالاتین ماگزیلا و صفحات افقی پالاتین تشکیل شده و توسط غشاء مخاطی قرمز رنگ پوشیده شده، حس آن توسط greater palatin تأمین می شود و شریان آن شریان پالاتین میباشد. نرم کام۱/۳ خلفی سقف دهان و به شکل یک پرده عضلانی - مخاطی است. دارای ۲ سطح قدامی (دهانی یا تحتانی) و خلفی (حلقی یا فوقانی) میباشد. ۳ کنار دارد: کنار قدامی آن به کنار خلفی ساخت کام چسبیده، کناره های طرفی به جدار طرفی حلق چسبیده اند و کنار خلفی آزاد است و در وسط این کنار زبان کوچک (UVula) قرار دارد. ساختمان نرم کام ۱- مخاط ۲- عضلات ۳- نیام نرم کام ۴- عروق و اعصاب عضلات نرم کام: در هر طرف نرم کام ۵ عضله وجود دارد. ۱- عضله کشنده نرم کام (Tensor Veli palatin): مبدا: الیاف عضلانی در طرفین سوراخ های خلفی بینی پایین می آید و در کنار خلفی نر م کام تبدیل به وتر می شود که با وتر طرف مقابل مخلوط شده و نیام نرم کام را تشیکل میدهد. عمل : قسمت افقی نرم کام را بالا میکشد تا ارتباط بین حلق دهانی و حلق بینی برقرار گردد. ۲- عضله بالابرنده نرم کام (Levator Velipalatin): مبدا: سطح تحتانی پتروس در جلوی مدخل تحتانی مجرای کاروتید و غضروف شیپور استاش مقصد:سطح فوقانی نیام نرم کام ۔ عمل: قسمت مایل نرم کام را بالا میکشد و کلی نرم کام به حالت افقی در میآید.۳- عضله کامی حلقی (Palato Pharyngeus): دارای دو دسته الیاف است که توسط عضله بالابرنده نرم کام از هم جدا شده اند. - مبداً الیاف قدامی از کنار خلفی سخت کام و مبدا الیاف خلفی از سطح فوقانی نرم کام است. - مقصد: جدار طرفی حلق و کنار خلفی الامینای غضروف تیروئید - عمل: حلق را به سمت بالا میکشد. وقتی مخاط روی این عضله را میپوشاند چین پالا توفارنژیوس تشکیل میشود. ۴- عضله زبان کوچک (uvula):مبدا: کنار خلفی سخت کام و خار بینی خلفی - مقصد: راس زبان کوچک - عمل : زبان کوچک را به بالا و عقب میکشد. ۵- عضله کامی زبانی (Palatoglossus): مبدا: سطح دهانی نر م کام - مقصد: کنار طرفی قاعده زبان - عمل: قاعده زبان را بالا میکشد. وقتی مخاط روی این عضله را میپوشاند چین پالانوگلوس تشکیل می شود. اعصاب نرم کام حس نرم کام: عصب پالاتین کوچک شاخه ای از عصب ماگزیلاری عصب حرکتی: تمام عضلات نرمکام از ریشه مغزی عصب acceSSOry عصب میگیرند به جزء عضله TemSOr Veli palatin که از عصب عضله پتریگوئید داخلی (شاخهای از عصب مندیبولار یا زوج ۵) عصب میگیرد.بین کنار خلفی نرمکام و جدار حلق فضایی به نام تنگه حلقی (Pharyngeal Isthmus) از سطح فوقانی نرم کام یک دسته الیاف عضلانی به عقب میآید و به عضله تنگ کننده فوقانی میچسبد که اسفنگتر کامی حلقی یا «ستیغ پاساوان» نام دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد